• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 02.02-31.12 Julian

  FILTRUJ KATALOG FIRM

  wyniki wyszukiwania przeładowują się automatycznie

  Przedsiębiorstwo Racjonalizacji Pracy

  PRODUKTY

  Szkolenia

  Łódź 90-513, A.Struga  26
  tel. 42 632 64 18
  fax 42 632 62 44
  email: doctus@doctus.pl
  www.doctus.pl

  CSK DOCTUS prowadzi działalność szkoleniową na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz posiada:

  • REGON oświatowy nr 101489804;
  • wpis do ewidencji placówek oświatowych Prezydenta Miasta Łodzi Nr ED.VII4320
  • 20/p.n. /2004 dotyczy: Kurator Oświaty w Łodzi K- 166;
  • wpis do Rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Nr 2.10/00006/2005.


  CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186). Absolwentom tych kursów wydajemy zaświadczenia na blankietach MEiN wg wzoru wymaganego ww. rozporządzeniu, które są honorowane przez władze oświatowe, organy rynku pracy oraz organy nadzoru w tym państwowego, nad warunkami pracy (PIP, PIS, UDT, URE, PSP, SIP).

  CSK DOCTUS jest uprawnione ponadto do prowadzenia kursów, seminariów i innych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz.1860 z późniejszymi zmianami). Absolwentom tych szkoleń wydajemy zaświadczenia na blankietach wg wzoru wymaganego ww. rozporządzeniu, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.


  CSK DOCTUS jest uprawniony ponadto do prowadzenia kursów kierowców wózków jezdniowych wszystkich rodzajów, odmian, typów i postaci oraz szkoleń w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych na podstawie certyfikatu ODK Ministerstwa Gospodarki (obecnie Akademia Dozoru Technicznego) honorowane w kraju przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy oraz w państwach Unii.


  FIRMA DOCTUS funkcjonuje na rynku usług szkoleniowych już ponad 24 lata. Tylko w okresie ostatnich 5-ciu lat przeprowadziła łącznie około 1500 kursów i szkoleń dla ponad 35 000 osób - na zlecenie:

  • przedsiębiorstw i innych zakładów pracy;
  • placówek kultury, w tym teatrów, domów kultury i bibliotek publicznych;
  • uczelni, szkół średnich, gimnazjów i innych placówek oświatowych;
  • instytutów i innych jednostek naukowych;
  • szpitali i innych placówek służby zdrowia;
  • banków i innych instytucji finansowych;
  • organów wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego w tym sądów, prokuratury i jednostek policji;
  • organów administracji państwowej i samorządowej;
  • urzędów pracy i innych jednostek rynku pracy;
  • administracji nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych;
  • oraz dla osób prywatnych.


  CSK DOCTUS zgodnie z wymogami odnośnych przepisów zapewnia:

  • wykonanie dokumentacji każdego szkolenia i jej archiwizację,
  • opracowanie dla każdego szkolenia szczegółowych programów dydaktycznych,
  • opracowanie skryptów i innych materiałów dydaktycznych do przekazywania na własność uczestnikom
  • wykładowców i instruktorów posiadających wiedzę fachową, przygotowanie dydaktyczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym w organach Urzędu Regulacji Energetyki, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Związków Zawodowych oraz Społecznej Inspekcji Pracy.

  ponadto:

  • wysoką zdawalność na egzaminach końcowych i urzędowych;
  • stosowanie nowoczesnej dydaktyki, bezstresowych metod nauczania;
  • przyjazną atmosferę, barwne i autentycznie interesujące oraz inspirujące uczestników zajęcia.

  oraz ceny najniższe na rynkudla porównywalnych warunków i elektów szkolenia !

  Lokalizacja na mapie