• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  FILTRUJ KATALOG FIRM

  wyniki wyszukiwania przeładowują się automatycznie

  Centrum La­kie­ro­wa­nia Prosz­ko­we­go ECOLAK Sp.

  USŁUGI

  Lakierowanie proszkowe

  metal i aluminium

  Dąbrowa Górnicza 41-300, Perla  10
  tel. 32 729 55 10
  tel. 32 729 55 25
  tel. kom. 668 516 776
  fax 32 729 55 15
  email: biu­ro­@e­co­lak.pl
  www.ecolak.pl

  Centrum La­­kie­­ro­­wa­­nia Pro­sz­ko­­we­­go ECOLAK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, to kolejna no­­wo­­cze­­sna  lakiernia proszkowa grupy POLKOLOR. 16-letnie do­świad­cze­nie zdobyte przez grupę POLKOLOR gwa­ran­tu­je, że nasze malowanie proszkowe to usługa wy­ko­ny­wa­na z wielką do­kład­no­ścią i pro­fe­sjo­na­li­zmem.

  Dy­­spo­­nu­­je­­my no­­wo­­cze­­sny­­mi urzą­­dze­­nia­­mi, dzięki którym la­kie­ro­wa­nie proszkowe re­ali­zu­je­my szybko i sprawnie, przy za­cho­wa­niu naj­wyż­szej jakości. Po­wierzch­nię do malowania przy­go­to­wu­je­my wy­ko­rzy­stu­jąc do tego metodę stru­mie­nio­wo­-­ścier­ną, śru­to­wa­nie oraz specjalne procesy chemiczne.

  Wykonując malowanie proszkowe, nakładamy farby przy pomocy urządzeń wiodącego pro­­du­­ce­n­ta – firmy GEMA. Po­wie­rza­jąc nam la­kie­ro­wa­nie proszkowe, możecie mieć Państwo pewność, że zostanie ono wykonane z za­cho­wa­niem wszelkich stan­dar­dów, ponieważ szcze­gól­ną uwagę przy­kła­da­my do pra­wi­dło­we­go przy­go­to­wa­nia po­wierzch­ni pod lakier. W związku z tym, zanim przy­stą­pi­my do nałożenia po­wierzch­ni la­kier­ni­czej wy­ko­nu­je­my śru­to­wa­nie albo stosujemy od­po­wied­nie zabiegi chemiczne, aby mieć pewność, że nałożona warstwa lakieru będzie trwała i wytrzyma działanie różnych czynników ze­wnętrz­nych.

  Naszą najlepszą re­ko­men­da­cją jest wie­­lo­­le­t­nie do­­świa­d­cze­­nie, zdobyte przez kadrę kie­­ro­w­ni­­czą oraz pra­­co­w­ni­­ków, wy­ko­nu­ją­cych malowanie proszkowe. Jako pro­fe­sjo­nal­ne Centrum La­­kie­­ro­­wa­­nia Pro­sz­ko­­we­­go ECOLAK jesteśmy w stanie podjąć się naj­tru­d­nie­j­szych zleceń, ponieważ jesteśmy do tego świetnie przy­go­to­wa­nym zespołem. Śru­to­wa­nie oraz malowanie proszkowe wy­ko­nu­je­my głównie dla klientów z miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Olkusz, Sosnowiec, Tar­now­skie Góry, świadcząc przy tym nasze usługi na cały Śląsk.

  Lokalizacja na mapie