• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Fundusze unijne

  Wydanie nr: 3(119)/2019

  Artykuły branżowe

  Fundusze unijne

  ponad rok temu  10.06.2019, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 2 z 4

  W działaniu 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” PO PW rozwinięciu uległ katalog kosztów, które podlegają dofinansowaniu. Najważniejsze kategorie kosztów kwalifikowanych stanowią:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
  • zakup nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego
  • zakup robót i materiałów budowlanych
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych lub środków trwałych
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know­-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia.

  Zadowalającym dla beneficjentów powinno być z pewnością zrezygnowanie z dotychczasowych limitów procentowych/wartościowych udziału wydatków związanych z infrastrukturą w postaci zakupu nieruchomości czy zakupu robót i materiałów budowlanych (w przypadku budowy nowego obiektu). Tym samym, dokonując wdrożenia np. automatycznej lakierni, kiedy warunki infrastrukturalne wymagają dodatkowej powierzchni wynikającej np. z niedostatecznej wysokości/kubatury, braku odpowiedniej instalacji wymiany powietrza, niemożliwości zainstalowania stacji wstępnego przygotowania powierzchni itp. możliwy stanie się zwrot nakładów na całość inwestycji, a nie tylko na zakup/wykonanie samej instalacji. W rezultacie zwiększa się rzeczywista efektywność wsparcia, zwłaszcza dla tych podmiotów, którym planowanemu rozwojowi technologicznemu towarzyszy potrzeba rozbudowy infrastruktury związanej z adekwatną do profilu działalności powierzchnią produkcyjno-usługową. Mówiąc o kosztach kwalifikowanych, w tym miejscu zauważmy, iż ich minimalna wartość nie może być mniejsza w projekcie niż 1 mln zł.

  Mówiąc o działaniu, warto wspomnieć o najważniejszych kryteriach oceny merytorycznej projektów, których nie można uznać za szczególnie rygorystyczne. Ocenie podlega m.in.:

  • stopień innowacyjności projektu (w tym: poziom innowacji, rezultat wdrożenia wyników zrealizowanych prac B+R, potencjał do rozwoju branży lub rynku, wysokie lub średniowysokie technologie lub usługi wiedzochłonne, rozwiązania opatentowane bądź zgłoszone do ochrony patentowej)
  • opłacalność projektu i potencjał produktu (w tym: konkurencyjność wobec istniejących rozwiązań, odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, tendencje rozwojowe rynku docelowego, opłacalność finansowa projektu, potencjał eksportowy)
  • zgodność projektu z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego, celami jego rozwoju wraz z pozytywnym efektem  na działalność członków
  • utworzenie nowych miejsc pracy
  • zgodność przedmiotu projektu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (tj. żywność i produkty rolno-spożywcze, ekologia, turystyka, medycyna, zdrowie, energetyka, budownictwo ekologiczne, technologie informacyjno-komunikacyjne, produkcja maszyn i urządzeń).

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...