• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Wydanie nr: 5(121)/2019

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  08.10.2019, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3

  Wydłużony termin, oświadczenia i klasyfikacja odpadów niepalnych  

  W ubiegłym roku w „Lakiernictwie Przemysłowym” nr 5 (115) 2018 pisałam o istotnych zmianach w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami), które zostały wprowadzone 21 sierpnia 2018 r. ustawą z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2018 r., poz. 1592]. W tym artykule poruszam kwestie dalszych zmian ustawowych. 

  Informowałam, że posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Czyli zgodnie z tą zmianą termin na złożenie tego wniosku mijał 4.09.2019 r. I takie wymagania były aktualne aż do dnia 22 sierpnia 2019 r.,
  kiedy to ukazała się ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 2019 poz. 1579]. Otóż w art. 8 pkt 3a w ww. ustawie pojawiła się bardzo istotna, jak sądzę, dla wielu posiadaczy odpadów zmiana, w której termin na uzyskanie zmiany posiadanej decyzji przesunięty został do 5 marca 2020 roku. Nowy termin dotyczy również, zgodnie z art. 8 pkt 2 ww. ustawy, prowadzących instalację, którzy posiadają pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.

  Bardzo dobrze, że wydłużony został termin, gdyż u niektórych posiadaczy odpadów pojawiły się problemy z uzyskaniem na czas wymaganego załącznika, jakim jest operat przeciwpożarowy. Teraz jest jeszcze trochę czasu do 5 marca 2020 roku, więc sądzę, że każdy posiadacz odpadów, o którym wspominam powyżej, zdąży uaktualnić posiadaną decyzję. Terminu nie można przeoczyć, aby nie utracić posiadanego już zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów czy pozwolenia zintegrowanego w części uwzględniającej zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. 
  Istotna zmiana dotyczy również wymaganych oświadczeń, które stanowią załącznik do wniosku o zmianę decyzji w ww. zakresie. Po zmianie treść punktu 4 i 5 w art. 14, ust. 2 brzmi: 

  „4. Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
  a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
  b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
  – nie wydano, na podstawie przepisów ustawy, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł
  5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy
  a) w stosunku, do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy zmienianej w art. 1, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł
  – za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy”.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...