• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Wydanie nr: 1(123)/2020

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  26.02.2020, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  Podsumowanie sposobu magazynowania i ewidencjonowania odpadów

  Przed wyborem miejsca i sposobu magazynowania odpadów należy bardzo dokładnie przeanalizować ich właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą być nimi spowodowane. Do tego celu mogą posłużyć głównie karty charakterystyki produktów, z których te odpady powstały. 

  Magazynowanie odpadów

  Magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Obecnie trwa procedowanie rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. Do tej pory wymagania w zakresie magazynowania odpadów zostały określone w przepisach tylko dla niektórych rodzajów odpadów, w tym: odpadów komunalnych, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów odpadowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych, pojazdów wycofanych z eksploatacji. Oczywiście ogólne warunki magazynowania odpadów są obecnie określane przez właściwy organ administracji w wydawanych decyzjach, np. w pozwoleniach na wytwarzanie odpadów czy zezwoleniach na ich przetwarzanie. Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie magazynowania odpadów na środowisko, konieczne jest więc określenie szczegółowych warunków ich magazynowania. Bardzo ważnym elementem prawidłowego magazynowania niektórych odpadów jest zabezpieczenie ich od wpływów atmosferycznych, w szczególności od promieniowania słonecznego, nagrzewania, co w wielu przypadkach uchroni obiekty przed powstaniem pożaru. Ogólne warunki magazynowania odpadów zawarte zostały również w rozdziale 7 ustawy o odpadach, tj.:

  1. magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny
  2. magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów
  3. odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
  a. 1 rok w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych
  b. 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów
  4. w ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów, zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  5. odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok
  6. okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów
  7. posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  8. prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pkt 5, lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b-6f,6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a. Wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów zostały określone w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. [Dz. U. z 2019 r., poz. 1755].
  Dodam, że prowadzenie ww. wizyjnego systemu nie stosuje się do popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby i ziemi. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...