• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Wydanie nr: 4(132)/2021

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  31.08.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4

  Budujemy, rozbudowujemy, reorganizujemy lakiernię, część 2

  Po zakończeniu etapu inwestycji i budowy instalacji lakierniczych rozpoczyna się etap rozruchu technologicznego. Etap ten przybiera różny kształt, zależnie od wielkości i rodzaju instalacji. W przypadku instalacji IPPC rozruch ma określony prawnie czas trwania i obejmuje często obowiązek wykonania pomiarów rozruchowych wielkości emisji. W przypadku mniejszych instalacji rozruch oznacza w rzeczywistości rozpoczęcie eksploatacji. Dla każdej działającej instalacji oddziałującej na środowisko konieczne są natomiast uregulowania formalne, zależne od wielkości i rodzaju oddziaływania.

  Mówiąc o oddziaływaniu instalacji na środowisko naturalne mamy na myśli wprowadzanie do środowiska naturalnego substancji lub energii oraz korzystanie z zasobów środowiskowych, np. użycie wody do celów technologicznych. Wymaga to uzyskania tzw. pozwoleń środowiskowych. Pozwolenia mają postać formalnych decyzji administracyjnych wydawanych na wniosek prowadzącego instalacje przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego. Konieczność ich uzyskania reguluje art. 180 ustawy POŚ [1], w myśl którego eksploatacja instalacji powodująca:
  1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
  2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
  3) wytwarzanie odpadów

  est możliwa po uzyskaniu pozwolenia, o ile jest ono wymagane. Wśród pozwoleń wydawanych przez organy środowiskowe wyróżniamy pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz pozwolenie zintegrowane. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest regulowane ustawą Prawo wodne [2], a wydanie pozwolenia tzw. wodnoprawnego wydanie leży w gestii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

  Zależnie od wielkości instalacji i zakresu jej oddziaływania na środowisko możemy mieć do czynienia z pozwoleniami sektorowymi, czyli osobnymi dla każdego rodzaju oddziaływania na środowisko lub pozwoleniem zintegrowanym. Pozwolenie zintegrowane ma postać jednej decyzji administracyjnej obejmującej wszystkie rodzaje oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i jest wymagane dla instalacji IPPC, czyli takich, których działanie może wiązać się ze znacznym negatywnym wpływem na środowisko. Temat pozwolenia zintegrowanego omawiany był szczegółowo w jednym z poprzednich artykułów. 

  Pozwolenia sektorowe dla instalacji 

  Pracę nad dostosowaniem lakierni do wymogów prawnych należy zacząć od ustalenia czy mamy do czynienia z instalacją, czy urządzeniami technologicznymi. Jest to podstawowa kwestia decydująca o konieczności uzyskania pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska. Zgodnie bowiem z wcześniej przytaczanym art. 180 konieczność regulacji emisji pozwoleniami dotyczy tylko instalacji. Według definicji w art. 3 pkt. 6 POŚ [1] instalacja to:

  a) stacjonarne urządzenie techniczne,
  b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...