• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Wydanie nr: 1(129)/2021

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.03.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych musi zostać oznakowana w widocznym miejscu.

  Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych musi zostać oznakowana w widocznym miejscu.

  Strona 1 z 4

  Ważne dla branży lakierniczej i obróbki powierzchniowej

  Jednymi z częściej zmieniających się w ostatnim czasie przepisów z zakresu ochrony środowiska są te dotyczące gospodarki odpadami. Niedawno wdrożony system BDO wprowadził całkowicie nowe zasady przekazywania, ewidencjonowania i sprawozdawczości związanej z wytwarzanymi odpadami. W przypadku wielu firm wprowadzenie koniecznych zmian związane było z zaangażowaniem znacznych środków i niejednokrotnie nie obyło się bez problemów. Wdrożenie systemu i zmiana sposobu nadzorowania odpadów w zakresie ich zbierania i dalszego zagospodarowania, bezsprzecznie korzystna dla środowiska naturalnego, zachwiała rynkiem odpadów, wpływając na możliwość ich przekazania oraz ceny ich zagospodarowania. Rok 2021 przynosi kolejne istotne zmiany, tym razem w zakresie magazynowania odpadów. Zmiany te wpłyną bez wątpienia na koszt i czas konieczny do przygotowania miejsc magazynowania przez wytwórców odpadów. 

  Bezpieczniej dla środowiska – trudniej dla przedsiębiorców

  Gospodarowanie odpadami w przypadku firm z branży lakierniczej czy obróbki powierzchni wiąże się z koniecznością czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w różnych ilościach zależnych od realizowanej technologii oraz skali produkcji. Dotychczasowe przepisy określały jedynie bardzo ogólnie zasady organizowania miejsc magazynowych, nie narzucając żadnych konkretnych obowiązków. Od 
  1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe rozporządzenie ministra klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów [1], które doprecyzowuje wiele kwestii związanych z konstrukcją miejsc magazynowania, sposobem ich oznakowania, jak również oznakowania samych opakowań jednostkowych przeznaczonych do przechowywania odpadów. Celem ustawodawcy jest lepsze zabezpieczenie środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem magazynowanych odpadów, co jednak przełoży się na większe wymagania w stosunku do wytwórców odpadów. Dla firm, które obecnie posiadają już magazyny odpadów lub decyzje zatwierdzające sposób gospodarowania odpadami, rozporządzenie pozostawia obecne warunki działania lub przewiduje kilkuletni okres dostosowawczy. Przed największym wyzwaniem staną firmy, które są dopiero na etapie organizowania miejsc magazynowania i uzyskiwania decyzji. W tym przypadku obowiązujące będą od początku wszystkie zapisy ww. rozporządzenia.

  Zwolnienia i wyłączenia 

  Rozporządzenie przewiduje, że wyłączone z obowiązku dostosowania miejsc magazynowania do treści dokumentu będą podmioty, które nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów lub prowadzą ewidencję uproszczoną, tj. tylko i wyłącznie z zastosowaniem kart przekazania odpadu. Ewidencja uproszczona dotyczy, zgodnie z zapisami ustawy [2], firm, które w ciągu roku wytwarzają nie więcej niż 100 kg
  odpadów niebezpiecznych oraz do 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne. W praktyce można założyć, że żadna z firm działających w branży przygotowania powierzchni i lakierowania nie uniknie obowiązku dostosowania miejsc magazynowania do wymogów nowego rozporządzenia.
  Sporo swobody w kwestii sposobu magazynowania odpadów rozporządzenie pozostawia podmiotom, które rocznie wytwarzają do 1 Mg odpadów niebezpiecznych i maksymalnie do 100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. W tym przypadku określone są tylko ogólne wymagania:

  • miejsce dostosowane wielkością do ilości i częstotliwości odbioru wytwarzanych odpadów;
  • sposób pakowania adekwatny do właściwości fizykochemicznych odpadów i zabezpieczający przed przenikaniem do środowiska;
  • sposób zabezpieczający przed przenikaniem odpadów poza miejsce ich magazynowania, w tym opakowania jednostkowe;
  • dla odpadów niebezpiecznych dodatkowo opakowania powinny zabezpieczać przed potencjalną zmianą właściwości odpadów w wyniku działania czynników środowiskowych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...