• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  04.07.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 2 z 2

  Dodam, że w przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację, wbrew art. 9 ust. 1 rozporządzenia 166/2006, jakości przekazywanych danych, o których mowa w art. 236b ust. 1 pkt1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 25 000 zł. 
  Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa powyżej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska kieruje się wagą i skalą naruszeń oraz okolicznościami, w których do nich doszło. Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym prowadzący instalację nie mógł zapobiec, wojewódzki inspektor ochrony środowiska odstępuje od wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 2, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza.

  Wzór sprawozdania, o którym mowa powyżej, został określony w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska z dnia 22.02.2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń [Dz. U. z 2022 r. poz. 455] i w zmianie tego rozporządzenia z dnia 11.03.2022 r. [Dz. U. poz. 606].

  Wymienione rozporządzenie określa:
  1. wzór sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE [Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241] oraz transferów odpadów określonych w art. 5 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia,

  2. szczegółowy zakres danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja, o której mowa w art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
  3. warunki techniczne, formę, tryb oraz sposób przekazywania sprawozdania i danych niezbędnych do identyfikacji zakładu.                    

  Aurora Niesiołowska
  biuro@niesiolowska.pl       

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...