• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  04.07.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  Sprawozdanie o przekroczeniu wartości zanieczyszczeń

  Wśród licznych obowiązków w zakresie ochrony środowiska nałożonych na prowadzących instalacje, w tym także lakiernicze, są obowiązki związane z Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w dziale IVA w ustawie Prawo ochrony środowiska [jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami]. W skrócie krajowy rejestr jest elementem europejskiego rejestru, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 PE i Rady. Obowiązki te dotyczą niektórych przedsiębiorców, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

  Otóż zgodnie z art. 236b ww. ustawy prowadzący instalację obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, który prowadzi tę instalację z przekroczeniem progów wydajności określonych w tym załączniku, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska: 
  1. sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia 166/2006 oraz transferów odpadów określonych w art. 5 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, z uwzględnieniem wielkości produkcji – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym; 
  2. dane niezbędne do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja, obejmujące: 

  a) dane teleadresowe prowadzącego instalację, 
  b) dane teleadresowe zakładu, 
  c) położenie geograficzne zakładu, 
  d) numer identyfikacyjny działalności gospodarczej, 
  e) dane dotyczące rodzajów działalności prowadzonych w zakładzie – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym rozpoczął eksploatację instalacji, chyba że dane te zostały już wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przekazane.

  W tabeli 1 podaję wybrane przykłady rodzajów działalności, które wymienione zostały w załączniku I do rozporządzenia nr 166/2006. 
  Zanieczyszczenia, o których mowa w załączniku II do ww. rozporządzenia i dla których określona została wartość progowa dla uwolnień, to między innymi: metan (CH4), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), fluorowęglowodory, podtlenek azotu (N2O), amoniak (NH3), niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO), tlenki azotu (NOx/NO2), perfluorowęglowodory, sześciofluorek siarki (SF6), tlenki siarki, arsen i jego związki, kadm i jego związki, nikiel i jego związki i inne wymienione w załączniku II. 

  W tabeli 2 podaję wybrane rodzaje zanieczyszczeń i odpowiednie dla nich wartości progowe dla uwolnień.

  W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną, która od 25.02.2022 r. wynosi:
  a) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1 pkt 1 – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni; 
  b) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1 pkt 2 – w wysokości 5000 zł.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...