• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 3(113)/2018

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  20.06.2018, ~ Administrator   

  Strona 3 z 4

  Odbiór końcowy robót budowlanych

  Odbiór końcowy dotyczy zakończenia wszystkich robót budowlanych, które były objęte umową o roboty budowlane. Podkreślenia wymaga, że odbiór końcowy nie dotyczy sytuacji wykonania prac przez wykonawcę bez jakichkolwiek usterek. W orzecznictwie wskazuje się, że skoro na żądanie wykonawcy zamawiający ma obowiązek dokonywać nawet częściowego odbioru robót, to tym bardziej na żądanie tego wykonawcy ma on także obowiązek dokonania odbioru końcowego, a sporządzony protokół służy stwierdzeniu, czy i w jakim zakresie oraz z jaką starannością zobowiązanie wykonawcy zostało wykonane. Skuteczne może być nawet dokonanie faktycznego odbioru bez sporządzania formalnego protokołu. Wskazuje się, że w świetle art. 647 Kc odbiór należy do obowiązków zamawiającego i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek, bowiem przepis odwołuje się do „odbioru robót” a nie „bezusterkowego odbioru robót”. Z chwilą obioru robót przedmiotu umowy realizuje się prawo wykonawcy do żądania wypłaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauważonych usterek (tak m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, dn. 6 września 2016 r., sygn. akt: V ACa 935/15).

  Odmowa odbioru z uwagi na wady obiektu

  W tym miejscu, nawiązując do rozważań wskazanych w ww. wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (z dn. 6 września 2016 r., sygn. akt: V ACa 935/15), należy wskazać na jedną z największych kontrowersji w tematyce odbioru robót budowlanych. Bardzo często spotykaną w praktyce sytuacją jest, że inwestorzy (zamawiający) odmawiają dokonania końcowego obioru robót budowlanych z uwagi na zaistnienie drobnych usterek. Otóż podkreślić należy, że zapis umowy zawartej przez strony, w którym wskazano, że odbiór prac nastąpi tylko wówczas, gdy zostanie sporządzony protokół odbioru bezusterkowego, pozostaje w sprzeczności z art. 647 Kc, statuującym obowiązek inwestora odbioru prac, zatem zapis te nie może zostać uznany za wiążący (tak w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 28 stycznia 2016 r., sygn. akt: I ACa 253/15).

  Tak jak wskazano wyżej, samo zaistnienie drobnych usterek nie może uzasadniać odmowy odbioru robót przez inwestora. Jednakże wskazać należy, że odmowa odbioru robót budowlanych może dotyczyć sytuacji, w której w budynku zaistnieje wada istotna. Pod tym pojęciem należy rozumieć taki rodzaj wady, który uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość (tak m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn. 25 listopada 2014 r., sygn. akt: V ACa 634/13).

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...