• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 1(123)/2020

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  26.02.2020, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 2 z 3

  Spółka jawna

  Spółka jawna jest rozwiązaniem, które sprawdzi się u małych i średnich przedsiębiorców działających na rynku o niewielkim stopniu ryzyka. Z prowadzeniem spółki jawnej wiążą się przede wszystkim niższe koszty funkcjonowania, niż w bardziej zróżnicowanym prawnie podmiocie, jakim jest np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
  Do powstania spółki jawnej potrzebnych jest minimum dwóch wspólników, którzy mogą być zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Natomiast umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (wyjątki: kiedy wkładem wspólnika jest nieruchomość – umowa w formie aktu notarialnego, a kiedy przedsiębiorstwo – umowa z podpisami notarialnie poświadczonymi). Zmiana umowy wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa reguluje to w sposób odmienny. Pomimo wymogu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Z uwagi jednak na przyznaną jej przez ustawodawcę zdolność prawną stanowi odrębny od wspólników podmiot praw i obowiązków.

  Firma spółki jawnej (tzn. powszechnie jej nazwa) powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego wspólnika, który jest osobą fizyczną, albo firmę, jeżeli wspólnik jest osobą prawną, a także oznaczenie „spółka jawna” lub „sp. j.”
  Przy wyborze tej formy prawnej należy pamiętać, że każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Jednak zobowiązania spółki jawnej realizowane są w pierwszej kolejności z jej majątku. Ewentualny wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, ale nie stanowi to przeszkody do wniesienia przez niego powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
  Niekwestionowaną zaletą prowadzenia działalności w formie spółki jawnej jest brak wymogu minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Wspólnicy mają równe prawo do udziału w zyskach i stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu, do których wniesienia są zobowiązani. Zgodnie z k.s.h. wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Ma on również prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego nawet w sytuacji, kiedy spółka poniosła stratę.
  Zasadą jest, że każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (tj. dotyczących jej stosunków wewnętrznych). Każdy z nich ma również prawo reprezentować spółkę jawną „na zewnątrz”, tj. wobec osób trzecich, chyba że umowa inaczej to uregulowała.
  Istotną informacją jest również to, że księgowość może być prowadzona w formie uproszczonej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej są osoby fizyczne, a w minionym roku przychody nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. W pozostałych wypadkach wymagane jest prowadzenie księgowości pełnej. Z kolei sama spółka jawna nie jest podatnikiem – podatnikami są tylko jej wspólnicy (płacą odpowiednio podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, proporcjonalny do przychodów lub liniowy, albo podatek dochodowy od osób prawnych CIT).
  Powyższa charakterystyka spółki jawnej przedstawia jedynie najistotniejsze zagadnienia dotyczące jej powstania i funkcjonowania. Przy rozważaniu jednej z wymienionych form prawnych prowadzonej działalności warto skonsultować się z prawnikiem, ponieważ może to uchronić przedsiębiorcę przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami nieodpowiedniego wyboru.                  

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...