• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 6(128)/2020

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.02.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 2

  Zapewnienie ochrony ludzi i mienia 

  W celu zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru muszą być zapewnione konieczne warunki ochrony technicznej nieruchomości i ruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stworzone warunki organizacyjne i formalnoprawne zapewniające ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałające powstawaniu lub minimalizujące skutki pożaru. Mówi o tym ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. [jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zmianą w poz. 1610]. 

  Zgodnie z art. 4. przywołanej ustawy właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: 
  1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

  Oczywiście czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje szczegółowo określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. 
  Na podstawie ww. ustawy obowiązuje również szczegółowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zm.].
  Warunki ochrony przeciwpożarowej określane są już na etapie projektu budowlanego zgodnie z § 3 nowego rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r., poz. 1609]. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi, wymagane są również w pierwszym elemencie projektu budowlanego jakim jest projekt zagospodarowania działki lub terenu, o czym mowa w § 14,
  punkcie 6 ww. rozporządzenia. Następny element projektu budowlanego, jakim jest projekt architektoniczno-budowlany, musi zawierać, zgodnie z § 20 punktem 13, dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej stosownie do zakresu projektu. W trzecim elemencie projektu budowlanego, jakim jest projekt techniczny, zgodnie z § 23 punkt 7j, opis rozwiązań niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego dotyczy, oprócz wielu instalacji i urządzeń budowlanych, również instalacji ochrony przeciwpożarowej. Istotnym elementem są opinie i uzgodnienia w zakresie przeciwpożarowym. 
  Zgodnie z art. 6b ustawy o ochronie przeciwpożarowej projekty zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno-budowlane oraz techniczne, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz projekty urządzenia przeciwpożarowego wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwane w ustawie zapewne  uzgodnieniami.
  Na podstawie art. 43, ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wydane zostało w tym roku rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. z 2020 r., poz. 296], które określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. 
  Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej w nim określone mogą być spełnione przez zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego.
  Natomiast w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach wydanych na podstawie:
  1. art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
  2. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...