• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 2(106)/2017

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  20.04.2017, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4

  Prawa oraz obowiązki inwestora i wykonawcy na przykładzie wyroków sądów

  Problematyka odbioru robót budowlanych jest kwestią bardzo istotną dla wykonawców, a także podwykonawców, którzy zajmują się wykonaniem prac malarskich. Wiąże się ona bowiem z zagadnieniem wymagalności wynagrodzenia. Dlatego też w niniejszym artykule zostanie omówione, kiedy możliwe jest nieodebranie robót, a także jaki ma to wpływ na zapłatę wynagrodzenia.

  Przykład

  Omówienia poniższych kwestii rozpocznę od omówienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt I ACa 806/12, w którym to sąd rozpatrywał omawiane w artykule kwestie. 
  Apelacja dotyczyła wyroku sądu oddalającego powództwo zamawiającego o zapłatę kary umownej od wykonawcy za zwłokę w wykonaniu remontu budynku. Zamawiający zawarł z wykonawcą umowę o wykonanie remontu elewacji kamienicy, który miał być podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich miał się skończyć 15 sierpnia 2010 roku, natomiast drugi 30 września 2010 roku. W razie zwłoki, wykonawca miał zapłacić karę umowną na rzecz zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umownego. Aneksem do umowy strony przesunęły termin odebrania drugiego etapu prac na 25 listopada 2010 roku. Płatność na rzecz wykonawcy miała być dokonywana na podstawie częściowego protokołu odbioru robót.

  Zgodnie z ustaleniami, wykonawca zgłosił roboty zamawiającemu do odbioru. Jednak zamawiający zakwestionował jakość robót w zakresie elewacji ściany szczytowej kamienicy. Do wad, jakie zostały stwierdzone w protokole konieczności, należały: nierówność tynku na całej ścianie szczytowej kamienicy, niewłaściwie zatarty, spękany mur, niewłaściwe wykonanie połączeń obróbek blacharskich w narożnikach na cokołach. W protokole ustalono także, że wady zostaną usunięte do 31 maja 2011 roku. Wykonawca, zgodnie z ustaleniami, zgłosił roboty do odbioru, jednak zamawiający po raz kolejny robót nie odebrał. W protokole z dnia 7 czerwca 2011 roku wskazano nie tylko na wady ściany szczytowej kamienicy, ale też inne wady, które dotychczas nie były kwestionowane. Datę odbioru po raz kolejny odroczono, jednakże i w tym przypadku zamawiający nie odebrał robót.
  W późniejszym czasie strony zawarły kolejną umowę, w której wykonawca zobowiązał się do wykonania remontu elewacji ściany szczytowej kamienicy polegającej na usunięciu powłok malarskich, naprawie rys i pęknięć, wklejeniu siatki zbrojeniowej na całej powierzchni ściany, ułożeniu tynku podkładowego i nawierzchniowego, gruntowaniu oraz dwukrotnym malowaniu farbą silikonową. Roboty te zostały odebrane bez zastrzeżeń co do ich jakości. 
  30 września 2011 roku inwestor wezwał pozwanego do zapłaty kary umownej za niewykonanie robót w ustalonym terminie. 

  Obowiązek odbioru robót

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...