• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 1(105)/2017

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  20.02.2017, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 3

  Produkcja i obrót produktami wykorzystywanymi w przemyśle lakierniczym

  Kwestia wprowadzania do obrotu, dystrybucji, importu produktów wykorzystywanych w przemyśle lakierniczym została uregulowana w licznych aktach prawnych, zaczynając od przepisów unijnych, kończąc na przepisach krajowych. Poniżej pokrótce wskażemy na najważniejsze przepisy prawne, zaczynając od omówienia problemu koncesji i wpisu do rejestru przewożących, który ostatnio budzi kontrowersje w branży.

  Benzyny lakowe i przemysłowe

  Analiza przepisów zostanie rozpoczęta omówieniem nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, która wprowadziła zamieszanie w branży lakiernictwa. Było to następstwem wprowadzenia w zakres pojęcia paliwa ciekłe również terminów benzyny lakowe i przemysłowe (kod CN 2710 12 21, 2710 12 25) oraz inne nafty. Od 2 września 2016 r. Prawo energetyczne wprost określa benzyny lakowe i przemysłowe mianem paliw ciekłych – za sprawą ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1165, ze zm.). Wywołało to niepokój w branży z uwagi na fakt, iż pojęcie to obejmuje m.in. wyroby będące przedmiotem obrotu w branży farbiarskiej i klejowej. Dotyczy to zarówno rozpuszczalników, jak i produktów na ich bazie. Ustawa ta zobowiązała ministra energii do wydania rozporządzenia określającego katalog paliw ciekłych, które będą wymagały uzyskania koncesji bądź wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Objęcie tych produktów obowiązkiem uzyskania koncesji pociągnęłoby za sobą obowiązek złożenia między innymi przez ich producentów zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 złotych, w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną. Pierwotna treść projektu rozporządzenia pozostawiała istotne wątpliwości z punktu widzenia producentów farb i klejów, które zostały podniesione przez Polski Związek Producentów Farb i Klejów w piśmie z dnia 26 października 2016 r., w kontekście benzyny ekstrakcyjnej i nafty do oświetlania.

  Jak wynika z raportu z konsultacji publicznych przedmiotowego projektu, minister energii uznał zasadność zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag w tym zakresie. Stąd w projekcie rozporządzenia z obowiązku uzyskania koncesji wyłączono benzyny lakowe i przemysłowe.
  Wydaje się, że problem skończył się wraz z przyjęciem właściwej treści rozporządzenia, w formie rozporządzenia ministra energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. z 2016 r., poz. 2039). Wśród wymienionych w nim paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucja lub obrót wymaga koncesji brak jest benzyny lakowej i przemysłowej. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, brak obowiązku uzyskania koncesji w przypadku benzyn lakowych i przemysłowych wynika z ich znikomego udziału w rynku i inny charakter.
  Należy jednak zauważyć, że zawarta w Prawie energetycznym definicja pozwala ministrowi energii na wprowadzenie w przyszłości obowiązku uzyskania koncesji na ich wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucję lub obrót nimi.

  GALERIA ZDJĘĆ

  Problem koncesji rozwiązany
  Problem koncesji rozwiązany

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...