• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 5(103)/2016

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  10.09.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 15 minut

  Zanim zaczniesz lakierować, musisz przebrnąć przez gąszcz wymagań formalnoprawnych.

  Zanim zaczniesz lakierować, musisz przebrnąć przez gąszcz wymagań formalnoprawnych.

  Strona 1 z 2

  Gdy planowana jest organizacja nowego działu, np. lakierni ciekłej w funkcjonującej już firmie, w pierwszej kolejności rozważana jest możliwość jej sformowania w obrębie posiadanego budynku, a dopiero, gdy okaże się to niemożliwe, rozważa się opcje budowy nowego obiektu. Legalna organizacja prawidłowo działającej lakierni w istniejącym obiekcie wiąże się jednak z koniecznością przeprowadzenia wszystkich wymaganych procedur formalnoprawnych, uzyskania stosownych pozwoleń i dokonania wymaganych zgłoszeń, a na poziomie technicznym – doboru urządzeń i wyposażenia dopasowanego do realizacji planowanych zadań i utrzymania rygorów technologicznych.

  Decyzje techniczne i technologiczne podejmowane są autonomicznie przez inwestora po konsultacjach z dostawcami materiałów i wyposażenia, a ostateczny wybór urządzeń i technologii materiałowej jest już subiektywną decyzją użytkownika lakierni. W tych kwestiach poruszać się można w pełnym zakresie oferty rynkowej, samodzielnie decydując o kosztach inwestycji, poziomie zaawansowania technicznego wyposażenia, czy nawet użytkowych i dekoracyjnych właściwościach wykonywanej w lakierni powłoki i tym kwestiom poświęcona zostanie inna publikacja. W zakresie formalnoprawnym nie ma już takiej swobody działania. Tu ani inwestor, ani użytkownik lakierni organizowanej w istniejącym budynku nie ma żadnego wyboru i przeprowadzić musi pełny zakres złożonych procedur określonych przepisami zanim nowa lakiernia zacznie realizować swoje zadania. Główny problem dotyczący spełnienia wszystkich wymogów formalnoprawnych, przy organizacji nowej w pełni legalnej lakierni leży w tym, że te wymogi rozrzucone są po wielu przepisach w odrębnych od siebie aspektach. Generalnie wszystkie wymagania formalne dla nowo organizowanej lakierni ciekłej w każdej branży (powtarzalna produkcja masowa, dział zaplecza linii produkcyjnej, usługi stolarskie, czy warsztaty samochodowe) są zasadniczo takie same, a znajdują się w czterech grupach tematycznych:

  1. Wymogi formalnoprawne związane z budynkiem i jego usytuowaniem związane z przepisami szeroko rozumianego Prawa budowlanego.
  2. Wymogi formalnoprawne dotyczące wszystkich aspektów ochrony środowiska zarówno na etapie projektowym, organizacyjnym i na poziomie funkcjonującej już lakierni oraz jej instalacji.
  3. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej lakierni, obiektu w jakim jest ona ulokowana i przestrzeni zewnętrznej przylegającej do takiego obiektu.
  4. Wymagania BHP wynikające z przepisów Prawa pracy, w tym także wszystkie wymogi kojarzone z zakresem kontrolnym sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy.

  Wymagania formalnoprawne w każdej ze wskazanych powyżej grup tematycznych są od siebie niezależne, ale dopiero przeprowadzenie wszystkich procedur z każdej z tych grup daje podstawę do uznania nowo zorganizowanej lakierni jako w pełni legalnej i legalnie funkcjonującej. Braki w wymogach formalnych dla tego działu w każdej ze wskazanych grup tematycznych pociągają za sobą konsekwencje o innym wymiarze i ciężarze. Najpoważniejsze problemy dla inwestora, czy użytkownika lakierni (również w obiektach dzierżawionych) rodzą braki w zakresie procedur związanych z Prawem budowlanym. Niedopilnowanie lub pominięcie procedur na tym poziomie tematycznym skończyć się może koniecznością likwidacji lakierni w obiekcie i tzw. przywrócenia stanu poprzedniego zaadaptowanego „nielegalnie” pomieszczenia. „Nielegalnie” oznacza tu, że bez przeprowadzenia procedury zmiany sposobu użytkowania obiektu (Z.S.U.O.) lub jego części, której zakres opisuje par. 71.1 ustawy Prawo budowlane. Przy stwierdzeniu w toku kontroli przeprowadzonej przez urzędników Starostwa Powiatowego (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) braku stosownego „zgłoszenia” zmiany sposobu użytkowania dotychczasowego magazynu, pomieszczenia gospodarczego, garażu, kotłowni, myjni, czy każdego innego pomieszczenia niebędącego wcześniej oficjalną lakiernią, wydawana jest decyzja o likwidacji potocznie nazywanej „samowoli budowlanej”. Aby sprawa nie trwała zbyt długo w ramach wydanej decyzji, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wskazuje kwotę tzw. przymuszenia sięgającą nawet 100 tys. zł, która zostanie nałożona na właściciela obiektu w przypadku niewykonania zaleceń zawartych w decyzji. Niezależnie od tego, po przywróceniu stanu poprzedniego, czyli takiego jaki zgodny jest z pierwotną funkcją pomieszczenia lub obiektu określonego w archiwalnej dokumentacji projektowej albo wydanej „decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania”, właściciel obiektu karany jest wysokim mandatem. Niestety, gdy wydana zostaje taka decyzja urzędu nie można już przeprowadzić procedury prowadzącej do szybkiego naprawienia zaniedbania i do legalizacji lakierni zorganizowanej z taką wadą prawną. Usunięcie wyposażenia (np. kabiny lakierniczej) instalacji technicznych i przeróbek budowlanych z pomieszczenia lakierni, dla której nie przeprowadzono wcześniej wymaganych procedur budowlanych, to w większości znaczący koszt i wymierne straty po stronie trwałych uszkodzeń części demontowanego stacjonarnego wyposażenia działu. W zakresie procedur formalnoprawnych w pozostałych trzech grupach tematycznych niedopilnowanie jakiegoś elementu lub jego celowe pominięcie wiąże się z czasowym wstrzymaniem działania lakierni do czasu usunięcia wady prawnej i z karami, jakie stają się skutkiem przeprowadzonej kontroli. Wysokość kar i mandatów zależna jest już od stopnia naruszeń formalnych jakie stwierdzone zostaną w toku kontroli. Mogą one być znośne lub bardzo dotkliwe, ale w swym zakresie nie przewidują likwidacji lakierni, czy trwałego zakazu jej użytkowania. W tych przypadkach, pomimo stwierdzenia uchybień formalnych, po przeprowadzonej kontroli przystąpić można do realizacji wymaganych prawnie formalności, nadrabiając wcześniejsze zaniedbania, ale lakiernia i jej instalacje do czasu zakończenia tych procedur nie może być użytkowana. W zakresie wymogów związanych z tzw. ochroną środowiska najdotkliwsze finansowo stać się może przydzielenie przez urząd kontrolujący lakiernię tzw. kar biegnących wstecz. Jest to naliczenie zaległych opłat za korzystanie ze środowiska bez stosownego pozwolenia lub zgłoszenia (emisja gazów i pyłów + odpady) nawet za kilka minionych lat i, zgodnie z przepisami, zwielokrotnienie tych zaległych należności. W lakierniach o średnim przerobie i zużyciu materiałów chemicznych kary za kilka lat działalności bez wnoszenia opłat środowiskowych wynieść mogą kilkanaście tysięcy złotych. W zakresie ochrony ppoż. i wymogów BHP w lakierni problem pominięcia wymaganych procedur zemścić się może kosztem mandatów i nagłą koniecznością wykonania kosztownych procedur (opracowania oceny zagrożenia wybuchem, czy wykonania pomiarów NDS) w najmniej korzystnym dla firmy momencie, generując koszty z jakimi na daną chwilę nikt się nie liczył. Na szczęście jednak uchybienia proceduralne w zakresie BHP i ppoż. dają się sprawnie i w miarę bezproblemowo usunąć w większości funkcjonujących już lakierni.

  Powiało grozą. Wysokie kary finansowe, duże mandaty, a nawet możliwość trwałej likwidacji lakierni. Co więc zrobić po kolei w zakresie formalnoprawnym, aby uniknąć opisanych wcześniej kar mandatów i problemów?
  Organizacja lakierni w istniejącym obiekcie opierać się może o wspomnianą już procedurę zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia lub o decyzję o pozwoleniu na budowę. W obu tych przypadkach zakres wymaganych działań i koniecznych dokumentów jest w dużej części ze sobą zbieżny. Niestety, organizacja lakierni przez adaptację pomieszczeń wymagająca decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się z większymi kosztami i dłuższym czasem realizacji procedur w zestawieniu ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania, a co najgorsze, także z końcowymi odbiorami technicznymi wykonanej adaptacji lakierni prowadzanymi przez PSP, sanepid i PINBud. Organizacja lakierni w trybie zgłoszenia nie wymaga takich odbiorów, ale po kolei: kiedy zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, a kiedy pozwolenie na budowę?
  W przypadku, gdy organizacja lakierni w istniejącym i już funkcjonującym obiekcie nie wymaga żadnej przebudowy pomieszczenia czy obiektu, a szczególnie jego elementów konstrukcyjnych, czy elewacji zewnętrznych, a jedynie prostych prac montażowych i remontowych oraz nieznacznej modernizacji instalacji wewnętrznej, można te roboty przeprowadzić w trybie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych. Jednocześnie złożyć należy wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części z wymaganymi tu załącznikami. Zgłoszeń: „zmiany sposobu użytkowania” i „zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych” (remontowo-instalacyjnych) w modernizowanym obiekcie nie wolno rozdzielać. Prawdopodobieństwo zaaprobowania zgłoszenia organizacji lakierni w obiekcie przez urzędników Starostwa Powiatowego jest tym większe, im bliższe tej nowej funkcji pomieszczeń jest dotychczasowe przeznaczenie obiektu. Znacznie łatwiej będzie dokonać takiej zmiany prostym zgłoszeniem z wymaganymi załącznikami dla lakierni samochodowej organizowanej w legalnie działającym warsztacie. Łatwiej też przeprowadzić tę prostszą procedurę dla lakierni stolarskiej powstającej w istniejącym i działającym zakładzie produkującym meble lub fronty meblowe. Podobnie przy organizacji lakierni przemysłowej zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu może okazać się wystarczające, gdy to działający już zakład produkcyjny. Niestety, procedura zgłoszenia jest postępowaniem uznaniowym. Oznacza to, że to decyzja urzędnika rozpatrującego taki wniosek jest tu wiążąca i składane zgłoszenie może zostać przyjęte, kończąc formalnie procedurę zmiany pomieszczenia na lakiernię lub oprotestowane ze wskazaniem konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W uzasadnieniu wydanego postanowienia urząd wskazuje powody, na podstawie których uznał, że forma zgłoszenia jest nieprawidłowa i niewystarczająca do organizacji w istniejącym obiekcie nowego działu, jakim ma być lakiernia. Niektóre przesłanki wymuszające konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę stają się jasne już na etapie prac projektowych, inne ujawnić się mogą dopiero na etapie rozpatrywania zgłoszenia. O konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla adaptowanych na potrzeby lakierni istniejących pomieszczeniach decydować może:

  • brak obowiązującej uchwały Rady Gminy – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu (MPZPT) i konieczność wystąpienia do Urzędu Gminy/Miasta o określenie indywidualnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). MPZPT lub WZiZT to dokumenty niezbędne do realizacji zarówno procedury zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, jak i wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku MPZPT dodatkowo uzyskać należy opinię o interpretacji zapisów planu wydaną przez Urząd Gminy w zakresie zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami MPZPT
  • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toku procedury oceny oddziaływania obiektu na środowisko, ponieważ…

  GALERIA ZDJĘĆ

  Kiedy spełnisz wszelkie procedury związane z organizacją lakierni ciekłej, sam proces nakładania powłok to już… przyjemność.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...