• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 3(137)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  23.08.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 18 minut

  Strona 3 z 5

  Nie ma także żadnego progu ilościowego tego rozpuszczalnika i gotowych wyrobów, który zwalniałby inwestora z obowiązku uzyskania DoŚU dla planowanej lakierni. Opisywane wymagania formalnoprawne w cyklu publikacji „Legalna lakiernia” dotyczą głównie lakierni ciekłych. 

  Trzeba jednak zaznaczyć, że przytoczony wcześniej zapis par. 2 pkt 13 rozporządzenia dotyczyć może lakierni proszkowych, a precyzyjniej rzecz ujmując komór myjni z procesem pasywacji lub wanien procesowych w takich lakierniach (do przygotowania powierzchni przed aplikacją proszku), nawet gdy w tym procesie nie są wykorzystywane rozpuszczalniki organiczne. Opisem wymogów uzyskania DoŚU dla linii technologicznej lakierni proszkowej zajmiemy się w odrębnej publikacji, ponieważ zmiany w wielu przepisach, a szczególnie ich interpretacja urzędnicza, znacząco skomplikowały postępowania formalne dla lakierni proszkowych w tym zakresie i obecnie organizacja lakierni proszkowej w istniejącym obiekcie traktowana jest jako zmiany sposobu użytkowania części obiektu. Z przepisów nie wynika jednak bezpośredni wymóg uzyskania DoŚU dla lakierni proszkowych, niestety,  procedury urzędnicze rzadko opierają się o stwierdzenie wnioskodawcy, że DoŚU nie jest wymagana dla planowanego przedsięwzięcia, jeżeli zachodzi choćby cień podejrzenia, że jednak może wymagać uzyskania takiej decyzji. W takich przypadkach konieczne jest odrębne zaświadczenie, najlepiej w formie postanowienia, a nie odpowiedzi na zapytanie petenta z właściwego urzędu. Jednak uzyskanie takiego jednoznacznego w treści dokumentu wymaga złożenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i wniosku o wydanie DoŚU, tylko po to, żeby urząd mógł wydać postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, a w uzasadnieniu wskazać brak wymogów formalnych do wydania DoŚU. Można to określić jako nonsensowne, ale ten nonsens to procedura postępowania realizowana w urzędach od kilku już lat, a przepychanki o interpretację zapisów pkt 13 art. 2 rozporządzenia w aspekcie konieczności uzyskania DoŚU dla linii technologicznej lakierni proszkowej pojawiają się bardzo często. W efekcie mamy tu sytuację, w której lakiernia proszkowa nie wymaga uzyskania DoŚU, ale żeby mieć na to urzędowe potwierdzenie trzeba opracować KIP i złożyć wniosek o wydanie DoŚU. Trzeba tu także pamiętać przy organizacji lakierni proszkowej, że wystarczy minimalna modyfikacja treści art. 3 pkt 14 wskazanego wcześniej rozporządzenia, żeby wiele lakierni proszkowych posiadających odrębną linię przygotowania chemicznego powierzchni wpadło w wymóg uzyskania DoŚU. W nowych inwestycjach zdecydowanie kontrolować należy wszystkie zmiany przepisów w tym zakresie, a także stosowane powszechnie interpretacje tych przepisów. Proekologiczna atmosfera społeczna w Europie i większości rozwiniętego gospodarczo świata nie sprzyja swobodzie rozwoju branży lakierniczej, nakładając na nią wymogi o coraz wyższym poziomie restrykcji i ograniczeń i nie można już liczyć na to, że zmieniać się to będzie na korzyść przemysłu usług i inwestorów w tej branży.

  W procedurze uzyskania DoŚU w oparciu o Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia bardzo często zdarza się, że jeden lub kilka urzędów uczestniczących w analizie planowanej organizacji lakierni wydaje postanowienie o konieczności przejścia w procedurę pełnej oceny oddziaływania na środowisko i dostarczenia kompletnego szczegółowego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W tym miejscu następuje koniec planów i marzeń inwestora o uniknięciu konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla adaptowanego pomieszczenia w funkcjonującym budynku i przeprowadzenia procedury budowlanej w oparciu o proste zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części w trybie art. 71 ustawy Prawo budowlane. Brak takiej możliwości wynika z ustawy Prawo budowlane z treści art. 29 określającego długą listę przedsięwzięć, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Niestety, w art. 29 ust. 6 czytamy:
  Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17–19.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...