• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 4(138)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  16.09.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 18 minut

  Strona 1 z 9

  Ocena zagrożenia wybuchem. Wpływ oceny na koszty inwestycji. Podstawa prawna. Zawartość dokumentu. Część 6

  Na etapie organizacji lakierni i jej projektu podstawowym dokumentem wyznaczającym zakres wymaganych zabezpieczeń i poziom ochrony przed wybuchem jest ocena zagrożenia wybuchem (O.Z.W.). Od zawartych tu klasyfikacji i wytycznych dla projektantów lakierni zależny jest nie tylko poziom bezpieczeństwa w ochronie przed wybuchem, ale także koszty budowy i wyposażenia pomieszczeń. Błędne założenia i wnioski zawarte w O.Z.W. „mszczą się” wzrostem nakładów inwestycyjnych, które wcale nie zwiększają poziomu bezpieczeństwa lakierni w zakresie ochrony pomieszczeń przed wybuchem. W większości to wynik niewystarczającej wiedzy autorów O.Z.W. w zakresie budowy maszyn, stosowanych w lakierni materiałów chemicznych i wykonywanych operacji technologicznych. Ciąży tu także niewłaściwe rozumienie definicji zjawisk oraz dryfowanie na mitycznych zagrożeniach formowanych przez ciekłe wyroby lakierowe i przekonanie o ogromnym zagrożeniu wybuchowym, jakie powstaje po ich rozpyleniu w zamkniętej przestrzeni pomieszczeń lakierni.

  Ocena zagrożenia wybuchem to opracowanie analityczne oparte o wymagania formalnoprawne określone w rozporządzeniu i zawierające wyznaczone w przepisach elementy podlegające ocenie, w tym wymaganą klasyfikację wybuchową pomieszczeń. W przeprowadzonej analizie procesów technologicznych wykonywanych w lakierni operacji, parametrów technicznych urządzeń, gabarytów pomieszczeń, składu i właściwości fizykochemicznych oraz ilości wykorzystywanych w lakierni materiałów w formalnym zakresie O.Z.W. określić należy: 

  • klasyfikację wybuchową pomieszczeń obiektu jako zagrożonych lub niezagrożonych wybuchem,
  • skład i właściwości atmosfery wybuchowej,
  • wielkość, obszar i miejsca występowania przestrzeni zagrożonej wybuchem, 
  • rodzaj i wielkość miejscowych stref zagrożenia wybuchem,

  a uzyskane wyniki ująć w formie opisowej i graficznej. Wydaje się, że nie jest to zadanie trudne lub szczególnie skomplikowane. Jednak w praktyce bardzo często ocena zagrożenia wybuchem dla lakierni ciekłej zawiera konkluzje i wytyczne projektowe kompletnie rozmijające się z faktycznym poziomem zagrożenia wybuchem. Generuje to wysokie koszty rozwiązań budowlanych i technicznych, które w ślad za przyjętymi błędnymi tezami, wynikają już jasno z obowiązujących przepisów. Wymagania formalnoprawne w zakresie ochrony obiektów budowalnych i pomieszczeń przed pożarem i wybuchem są wymogami warunkowymi. Przepisy nakazują dostosowanie konkretnych rozwiązań budowlanych, technicznych i instalacyjnych do poziomu ustalonego w wyniku analizy poziomu zagrożenia w ramach przeprowadzonej wnikliwej oceny zagrożenia wybuchem. Błędne założenia dają błędne wyniki, a to pociąga za sobą wymóg spełnienia obowiązków projektantów, wykonawcy i inwestora do zastosowania w pomieszczeniach odpowiednich rozwiązań technicznych. Na etapie opracowania O.Z.W. przesądzone zostają także wymagania techniczne dla maszyn stanowiących wyposażenie lakierni i jednoznaczne określenie, czy w ich konstrukcji znaleźć się powinny instalacje, elementy i obudowy w standardach przeciwwybuchowych potocznie nazywanych „instancjami w wersji Ex”. Na etapie wykonania O.Z.W. wskazane zostać powinny także te rozwiązania techniczne w zakresie ochrony pomieszczeń obiektu przed wybuchem, które wykraczają już poza wymagania formalnoprawne wynikające z przepisów, ale w subiektywnej opinii autora opracowania powinny być jednak zainstalowane w projektowanych pomieszczeniach lakierni. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...