• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 2(136)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  13.05.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 19 minut

  Strona 2 z 6

  Dane niezbędne do opracowania KIP lub raportu oraz przygotowania wniosku o warunki zabudowy znajdować się powinny w szczegółowym projekcie technologicznym projektowanej lakierni wraz z częścią rysunkową i obszernym opisem z danymi technicznymi instalacji, maszyn i urządzeń. Projekt technologiczny odzwierciedlać powinien określony przez inwestora i użytkownika program funkcjonalny i produkcyjny lakierni oraz ostateczną koncepcję zagospodarowania pomieszczeń lakierni i jej zaplecza, w tym dobór wyposażenia o konkretnych parametrach technicznych i wskazanie lokalizacji urządzeń stacjonarnych. Przy formowaniu dokumentacji projektu technologicznego, określaniu układu i wielkości pomieszczeń oraz stanowisk roboczych w lakierni należy także uwzględnić wymagania w zakresie ochrony przed pożarem i wybuchem (ocena zagrożenia wybuchem + klasyfikacje pożarowe i wydzielenie stref pożarowych) oraz wymagania i warunki techniczne szczegółowo określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 z dnia 7.06.2019). 

  Do wykonania tych wszystkich zadań konieczne jest jeszcze pobranie z urzędu starostwa powiatowego mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej terenu oraz kompletu wypisów z rejestru gruntów dla terenu inwestycji i działek sąsiednich, a także wypisu z rejestru budynków, jeżeli lakiernia powstać ma w pomieszczeniach istniejącego obiektu. Wszystkie te elementy dokumentacji opracowane zostać powinny przez osoby, które nie są projektantami budowlanymi, tylko specjalistami w swoich dziedzinach. Dopiero zebrana w komplet dokumentacja z projektem technologicznym, ostateczną DoŚU, wydanymi warunkami zabudowy oraz przeprowadzoną oceną zagrożenia wybuchem trafić powinna w ręce architekta, któremu powierzone zostanie zadanie wykonania wielobranżowego projektu budowlanego i wystąpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
  Wszystkie opisane powyżej działania stanowią komplet dokumentacji przedprojektowej poprzedzającej opracowanie wielobranżowej budowlanej dokumentacji projektowej. Jeżeli planowana lakiernia powstać ma w istniejącym obiekcie i rozważana jest możliwość jej legalnej organizacji w trybie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (procedura ta opisana została szczegółowo w części 3 cyklu „Legalna lakiernia”), to w trakcie realizacji pakietu dokumentacji przedprojektowej na końcowym etapie procedowania DoŚU okaże się, czy taka ścieżka formalna będzie w ogóle możliwa do przeprowadzenia (patrz część 3 cyklu), czy jednak lakiernia wymagać będzie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
  Plany inwestora zakładającego organizację lakierni w pomieszczeniach istniejącego budynku zrujnować mogą podstawowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków przy planowanej zmianie funkcji pomieszczeń na lakiernię. W celu szybkiego ustalenia, czy nie pojawią się takie przeszkody wymagające poważnej przebudowy obiektu lub wykluczające lakiernię w tej lokalizacji już na początkowym etapie prac nad zebraniem pakietu dokumentacji przedprojektowej, wskazane jest przeprowadzenie audytu ppoż. Audyt poprzedzający opracowanie ekspertyzy ppoż. jest od niej kilkukrotnie tańszy i daje szansę omówienia z audytorem możliwości wykonania w obiekcie tanich i prostych rozwiązań, które usuwałyby przeszkody techniczne i formalne do organizacji lakierni we wskazanych przez inwestora pomieszczeniach. Opinia audytora może definitywnie wykluczyć możliwość organizacji lakierni zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej i wymaganiami technicznymi dla obiektów określonych w przepisach Prawa budowlanego. W takiej sytuacji inwestor uniknąć może kłopotliwego i kosztownego zaangażowania się w działania formalne i projektowe dla obiektu, w którym organizacja lakierni nie będzie możliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Audyt pomieszczeń obiektu przeprowadzić może rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a nawet architekt dobrze zorientowany w tematyce wymogów ochrony ppoż. dla budynków, szczególnie tych, w których w skład użytkowanej powierzchni włączona zostać ma lakiernia. W ocenie terenu pod budowę nowego obiektu z lakiernią z całą pewnością już audyt architekta będzie wystarczający do wydania takiej opinii, ponieważ w procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę nowego obiektu nie jest wymagana ekspertyza ppoż., a jedynie uzgodnienie dokumentacji projektowej na finalnym etapie realizacji. 
  W budynkach istniejących, szczególnie w starych obiektach fabrycznych i przemysłowych, które powstały przed rokiem 1980, wstępny audyt rzeczoznawcy ppoż. jest najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym rozwiązaniem. Audyt obiektu powinien być przeprowadzony, zanim inwestor zdecyduje się na zlecenie i rozpoczęcie prac projektowych oraz opracowanie KIP. Warto zadbać o to, żeby do szybkiej konsultacji został także włączony autor planowanej oceny zagrożenia wybuchem dobrze zorientowany w aspektach zagrożenia pożarowego i wybuchowego w lakierniach. Na etapie wstępnego audytu ppoż. nie będzie jeszcze opracowanej oceny zagrożenia wybuchem, bo do tego celu konieczne są dane z dokumentacji projektu technologicznego planowanej lakierni, ale zasady przeprowadzenia tej oceny i przyjmowanych w niej klasyfikacji są stałe dla wszystkich lakierni. Wystarcza tu szybka konsultacja rzeczoznawcy z technologiem lakierni znającym przebieg procesów, stosowane w niej materiały oraz opis budowy i zabezpieczenia przeciwwybuchowego maszyn. Taka konsultacja zniwelować może możliwość pojawienia się błędnej oceny zagrożeń i zdarzającego się w praktyce zbyt pochopnego wydania opinii o braku możliwości organizacji lakierni w ocenianych pomieszczeniach budynku. Dotyczy to przede wszystkim ostatecznej klasyfikacji wybuchowej budynku i jego pomieszczeń po zmianie funkcji na lakiernię oraz wielkości, lokalizacji i rodzaju wyznaczanych stref zagrożenia wybuchem. Przy planowanej budowie nowego obiektu z lakiernią taki audyt nie jest konieczny, ponieważ do oceny możliwości realizacji inwestycji na wskazanym terenie wystarczająca jest mapa zasadnicza terenu z działką inwestora i terenami sąsiadującymi oraz wypis z MPZPT. Przy planowanej rozbudowie istniejącego obiektu przeprowadzenie audytu ppoż. jest tylko zalecane, a przy planach wykorzystania pod lakiernię pomieszczeń istniejącego obiektu bezwzględnie konieczne. 

  Plan technologiczny lakierni to opis czynności, materiałów i wymaganych warunków do wykonania powłoki ochronno-dekoracyjnej. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...