• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 6(134)/2021

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  16.12.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 16 minut

  Strona 4 z 6

  Dopiero po wykonaniu wymienionych powyżej projektów i opracowań, zgromadzeniu wymaganych dokumentów formalnych i uzyskaniu ostatecznych pośrednich decyzji administracyjnych do prac nad projektem budowlanym lakierni i uzyskania dla niej decyzji o pozwoleniu na budowę włączyć należy biuro projektów architektonicznych, architekta i projektantów branżowych. Na tym etapie będzie już możliwa profesjonalna współpraca z tymi specjalistami. 
  Przy realizacji pakietu przedprojektowego i wydawanych tu decyzjach administracyjnych istotną sprawą jest to, że wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (MPZPT), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja wodnoprawna oraz decyzja o warunkach zabudowy, gdy teren nie jest objęty MPZPT, może być wydana każdej osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek i wymagane załączniki. To szczególnie istotne dla osób planujących organizację lakierni w obiekcie lub na terenie, który nie jest własnością inwestora. Dotyczy to dzierżawców pomieszczeń oraz inwestorów planujących zakup konkretnie wybranej działki pod planowaną inwestycję. Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz wszystkie inne decyzje administracyjne włączone do procedury wydania pozwolenia na budowę muszą być wystawione na inwestora będącego właścicielem obiektu lub terenu, tj. na podmiot, który dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wszystkie wydane decyzje administracyjne na etapie poprzedzającym wystąpienie o pozwolenie na budowę wydane na różne podmioty muszą zostać ujednolicone. Za zgodą stron postępowania decyzje administracyjne uzyskane na etapie realizacji pakietu przedprojektowego mogą być przeniesione/przepisane na wskazaną przez wnioskodawcę osobę albo firmę. Ułatwia to dzierżawcom pomieszczeń rozpoczęcie procedur legalizacji organizowanej lakierni bez fizycznego udziału właściciela lub zarządcy obiektu, ale jej ostateczne zakończenie wymagać będzie w końcowej fazie udziału właściciela obiektu lub terenu.

  Na samym początku planowanego przedsięwzięcia organizacji lakierni ciekłej ważne jest, aby przed zaangażowaniem się w koszty wskazanych powyżej opracowań sporządzić we własnym zakresie program użytkowy i prostą koncepcję zagospodarowania pomieszczeń. To dokumenty z podstawowymi danymi planowanego przedsięwzięcia pozwalające sprawdzić, czy plany inwestycyjne możliwe są do zrealizowania w wybranej lokalizacji lub adaptowanym obiekcie. Warunki wykluczające realizację takiego przedsięwzięcia lub mocno je ograniczające zawarte są w opisie MPZPT. Sprawa nieco się komplikuje, gdy teren nie jest objęty MPZPT i konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W takiej sytuacji inwestor nie może mieć pewności co do możliwości realizacji swoich planów bez wcześniejszego zaangażowania nakładów finansowych. Projekt technologiczny lakierni, KIP, raport i uzyskanie DoŚU jest kosztowne, a bez nich nie można wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a dopiero ta decyzja w swej treści przesądza o możliwości realizacji planowanego zamierzenia. Sporej dozy pewność co do zgodności planów inwestycyjnych dot. lakierni z przeznaczeniem terenu, gdy nie ma dla niego MPZPT, można już zyskać, gdy wydana DoŚU stanie się ostateczna/prawomocna. 
  Zawartość pakietu dokumentacji przedprojektowej jest taka sama dla realizacji procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dla procedury zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Dalej każda z tych dwóch procedur budowlanych wymaga innego zestawu dokumentów. Już na etapie uzyskania ostatecznej DoŚU w przypadku organizacji lakierni w adaptowanym pomieszczeniu budynku wiadomo będzie, czy planowane przedsięwzięcie wymaga ostatecznie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, czy jednak możliwa jest nadal ścieżka legalizacji pomieszczenia w trybie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Tryb wydania DoŚU przesądzi o tym, czy zastosowanie mieć tu będzie art. 29 ust. 6 ustawy Prawo budowlane.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...