• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 5(133)/2021

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  15.10.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 10 minut

  Strona 1 z 4

  Część 1. Procedury formalnoprawne przy organizacji lakierni. Wprowadzenie

  Planując organizację lakierni ciekłej, inwestor przeprowadzić musi wiele procedur formalnoprawnych prowadzących do uzyskania odrębnych decyzji administracyjnych wydawanych przez różne urzędy. Niestety, w przypadku lakierni ciekłej nie ma jednego prostego „Zgłoszenia” lub wystąpienia o wydanie zintegrowanego „Pozwolenia” załatwiającego w jednej decyzji wszystkie wymogi formalne do legalnej organizacji i funkcjonowania lakierni.

  W zależności od uwarunkowań lokalizacyjnych planowanej lakierni i jej funkcji, inwestor uzyskać musi nawet siedem oddzielnych pozwoleń administracyjnych. W niektórych przypadkach pozwolenie zastąpić można zgłoszeniem, co, niestety, tylko w niewielkim zakresie upraszcza skomplikowane i długotrwałe procedury, które łącznie trwać mogą nawet 12 miesięcy, zanim możliwe będzie pierwsze lakierowanie. 
  Fatalny obraz sytuacji, w której organizacja legalnej lakierni trwa bardzo długo i wymaga wysokich wydatków, dopełnia jeszcze brak możliwości legalizacji lakierni funkcjonującej już z brakami proceduralnymi. Można jedynie przeprowadzić wymagane procedury i w dniu uprawomocnienia się ostatniej z kompletu decyzji administracyjnych odetchnąć spokojnie, że w czasie ich realizacji żaden urząd nie przeprowadził kontroli zakładu. Rozważając organizację własnej lakierni pamiętać należy, że bez względu na wielkość i planowaną zdolność produkcyjną oraz ilość zużywanych w niej materiałów chemicznych, zakres wymaganych pozwoleń administracyjnych i zgłoszeń formalnoprawnych jest taki sam. Nie zmienia tego deklarowana przez użytkownika minimalna ilość zużywanych lakierów na poziomie kilku kilogramów mieszaniny rocznie czy sporadyczne lakierowanie tylko kilku małych wyrobów w ciągu roku. Nie zmienia tego także używanie w lakierni tzw. lakierów wodnych, ponieważ jeden lub nawet kilka produktów wodorozcieńczalnych w procesie wykonania powłoki ochronno-dekoracyjnej nie eliminuje z lakierni emisji Lotnych Związków Organicznych. To właśnie wyroby lakierowe zawierające LZO oraz te formujące pary palnych substancji stanowią podstawę większości wymogów formalnych dla organizowanej lakierni, a nie czynność aplikacji materiałów na powierzchnię wyrobu. Przed wskazaniem zestawu i kolejności działań, jakie wykonać musi inwestor, przydatna będzie informacja dotycząca znaczenia terminów POZWOLENIE i ZGŁOSZENIE. 

  POZWOLENIE to decyzja administracyjna wydawana na piśmie przez właściwy urząd. Po jej wydaniu określone przepisami strony postępowania mają prawo do jej zaskarżenia/oprotestowania, wstrzymując uprawomocnienie się takiej decyzji i powodując, że nie stanie się ona ostateczna. Konieczność uzyskania decyzji administracyjnej wiąże się z dołączeniem do złożonego wniosku wielu dokumentów, załączników formalnych, a często także innych wcześniej uzyskanych, ostatecznych decyzji administracyjnych. Sformułowanie POZWOLENIE nie oznacza prostego rozumienia tego słowa w kontekście łaskawej zgody urzędnika na planowane przedsięwzięcie. W każdym przypadku, gdy wnioskodawca dołączy do wniosku wszystkie załączniki określone w przepisach w wymaganej formie i treści, urząd musi wydać decyzję administracyjną w formie POZWOLENIA. 
  ZGŁOSZENIE to w zasadzie prostsza forma pozwolenia administracyjnego, która nie wymaga wydania przez urząd odrębnego dokumentu. Obowiązek dokonania ZGŁOSZENIA pojawia się praktycznie w każdej sytuacji, w której zgodnie z przepisami nie jest wymagane uzyskanie POZWOLENIA. To bardzo istotne, ponieważ wielokrotnie dochodzi do błędnej interpretacji przepisów, wskazujących, że jakieś działanie nie wymaga uzyskania POZWOLENIA. Niektórzy z inwestorów przyjmują logicznie, że brak konieczności uzyskania POZWOLENIA zwalnia ich z jakichkolwiek działań formalnych i mogą już robić na swoim terenie lub w swoim budynku to, co zaplanowali, bez żadnych dokumentów formalnoprawnych i realizacji procedur. Przy organizacji własnej, legalnie funkcjonującej lakierni uwzględnić należy, że brak obowiązku uzyskania POZWOLENIA zawsze oznacza konieczność dokonania ZGŁOSZENIA. W skład zestawu załączników do realizacji procedury ZGŁOSZENIA wchodzić mogą wcześniej uzyskane odrębne POZWOLENIA. 
  Przy budowie nowego obiektu z lakiernią sprawa jest oczywista, ponieważ inwestycja taka wymaga projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Organizacja lakierni ciekłej w istniejącym budynku niewymagającym przebudowy, rozbudowy, nadbudowy w ośmiu na dziesięć przypadków statystycznych i tak wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w formie pozwolenia na budowę i wynika to z innych uwarunkowań, niż zakres przewidywanych robót budowlanych (czytaj w części drugiej cyklu „Legalna lakiernia. Pozwolenie na budowę”). W dwóch przypadkach na dziesięć wystarczająca okazać się może procedura zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części opisana w art. 71.1 ustawy Prawo budowlane. W przepisach Prawa budowlanego wszelkie zmiany istniejącej formy, funkcji i sposobu wykorzystywania budynku mogą być dokonane tylko w ramach jednej z dwóch wymienionych procedur formalnych. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innej możliwości. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się z szeregiem kosztownych działań projektowych i przeprowadzeniem kilku procedur prowadzących do uzyskania wymaganych załączników do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Załączniki wymagane przy zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części są w zasadzie zbieżne z załącznikami do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, co powoduje, że w przypadku przedsięwzięcia polegającego na organizacji lakierni obie procedury formalne są równie skomplikowane i kosztowne. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania to nie tylko wypełniony druk z podstawowymi informacjami o planowanej nowej funkcji budynku, ale także projekt zagospodarowania budynku, uzyskana wcześniej decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, wypis z MPZPT, a gdy go nie ma, to ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, mapa terenu z budynkiem, bardzo kosztowna ekspertyza ppoż. obiektu i opinia techniczna, a także zestawienie parametrów i danych technologicznych planowanej lakierni. Wszystkie te dokumenty pozwalają na organizację lakierni zgodnie z prawem na każdym z kilku poziomów proceduralnych. 
  W organizacji legalnie funkcjonującej lakierni przeprowadzić należy działania proceduralne na pięciu poziomach tematycznych uporządkowanych w tabeli 1 w kolejności uwzględniającej koszt ich opracowania, czas przeprowadzenia oraz wysokości kar i sankcji administracyjnych w przypadku użytkowania lakierni przy pominięciu wymaganych procedur. Każdy ze wskazanych poziomów dzieli się dodatkowo na dwie części: 

  • na procedury, jakie przeprowadzić należy na etapie projektowania, budowy i organizacji lakierni oraz w tym samym zagadnieniu, 
  • na procedury, jakie wykonać należy już po zakończeniu procesu inwestycyjnego, ale jeszcze przed uchronieniem lakierni lub na początkowym etapie jej funkcjonowania.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...