• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Antykorozja

  Wydanie nr: 5(133)/2021

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  ponad rok temu  15.10.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Wszelkie prace związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym powinny być prowadzone zgodnie z aktualnymi normami.

  Wszelkie prace związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym powinny być prowadzone zgodnie z aktualnymi normami.

  Strona 1 z 4

  Systemy zapewnienia jakości w procesach antykorozyjnych

  Podstawowym celem zarządzania jakością jest spełnienie wymagań klienta. Sukces w osiągnięciu tego celu jest trwały, gdy organizacja zdobywa i utrzymuje zaufanie klientów. Osiągane korzyści to: wzrost wartości dla klienta, wzrost jego zadowolenia i lojalności, zwiększenie powtarzalności transakcji, rozszerzenie bazy klientów, poprawa reputacji organizacji oraz wzrost przychodów i udziału w rynku.

  System zarządzania jakością – co to takiego?

  System zarządzania jakością, wg normy EN ISO 9001 [1] oraz EN ISO 9000 [2], to system składający się z działań, które pozwalają organizacji na identyfikację swoich celów. Pozwala na określenie procesów oraz zasobów koniecznych do uzyskania oczekiwanych rezultatów. System ten zarządza wzajemnie powiązanymi procesami i zasobami wymaganymi do dostarczenia wartości i osiągania wyników dla istotnych zainteresowanych stron.. Umożliwia władzom organizacji optymalizację wykorzystania zasobów przy analizie krótko- i długookresowych konsekwencji ich decyzji. Zapewnia środki identyfikacji działań uwzględniających zamierzone i niezamierzone konsekwencje dostarczania wyrobów i usług.

  Ludzie w systemie zarządzania jakością 

  Według zapisów normy EN ISO 9001 [1] organizacja powinna określić i zapewnić personel niezbędny do skutecznego wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz funkcjonowania i nadzorowania swoich procesów. Rozwinięcie wymagań znajdujemy w normie EN ISO 9000 [2]. Ludzie są istotnym zasobem w organizacji. System zarządzania jest najbardziej skuteczny, kiedy wszyscy pracownicy rozumieją i wykorzystują umiejętności, szkolenia, wykształcenie i doświadczenie konieczne w pełnieniu ich ról, w ich zakresach odpowiedzialności. Odpowiedzialnością osób zarządzających organizacją jest zapewnienie ludziom ciągłego rozwoju niezbędnych kompetencji. 
  W dobrze funkcjonującym systemie zarządzania ludzie rozumieją swoją odpowiedzialność oraz wpływ ich działań na osiągnięcie celów organizacji, a także spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta.

  Wymagania norm dotyczące wykonawców prac antykorozyjnych

  Norma EN ISO 12944-7 [3] w punkcie 4.1 „Warunki wstępne wykonywania prac malarskich. Kwalifikacje” zawiera wymagania: „Firmy zawierające umowy na nakładanie ochronnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe i ich personel, powinny być zdolne do wykonywania prac w sposób prawidłowy i bezpieczny”; „Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie dotyczące metody, w którym wykazuje swoją zdolność do osiągnięcia określonego poziomu jakości dla każdego procesu. Procesami w rozumieniu normy są na przykład przygotowanie powierzchni, nakładanie wyrobów lakierowych, schnięcie i kontrola jakości”. Zapis ten jednoznacznie wskazuje, że wytwórca powinien posiadać skutecznie wdrożony i funkcjonujący system zapewniający uzyskiwanie założonych rezultatów (celów) dla realizowanych procesów.

  W stosunku do personelu w tym samym punkcie norma EN ISO 12944-7 [3] podaje: „Prace wymagające szczególnej staranności w zakresie ich wykonania powinny być przeprowadzane wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje”.
  Do wymagań dla personelu odnosi się również punkt 7.1 przywołanej normy: „Nadzór prac malarskich – Postanowienia ogólne”. Przedstawione w nim wymaganie dotyczy nadzorowania pracy na wszystkich jej etapach przez odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone osoby. Za nadzór powinien być odpowiedzialny wykonawca. Norma wskazuje również na potrzebę  dodatkowego nadzoru ze strony klienta. Poziom nadzoru, jego rodzaj i zakres zależy oczywiście od znaczenia projektu i stopnia trudności wykonywanych prac. Personel wykonujący nadzór musi posiadać odpowiednią do zakresu prac wiedzę techniczną i doświadczenie. 
  Wymagania normy EN ISO 12944-7 [3] w stosunku do personelu można w bezpośredni sposób powiązać z zapisami normy EN ISO 9000 [2] opisanymi wyżej. Najwłaściwszym działaniem w celu spełnienia przedstawionych wymagań przez organizację wykonującą prace antykorozyjne jest opracowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania obejmującego wszystkie realizowane przez nią procesy. 
  Podobne wymagania dotyczące objęcia działaniem systemowym realizowanych procesów znajdujemy również w normie EN 1090 [4, 5] dotyczącej wytwarzania stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych. Norma ta wymaga opracowania, wdrożenia i certyfikowania systemu zakładowej kontroli produkcji. System ten powinien obejmować swym zakresem wszystkie realizowane podczas wytwarzania konstrukcji procesy, w tym również proces zabezpieczenia antykorozyjnego. 
  Jak na podstawie powyższych wymagań opracować, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością dla procesów antykorozji? Ponadto niezmiernie ważne jest jeszcze uzyskanie oceny takiego systemu (certyfikacji) przez upoważnioną, niezależną jednostkę zewnętrzną. Ocena taka jest dla klientów organizacji wiarygodnym potwierdzeniem spełnienia przez wytwórcę ustalonych wymagań.  

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...