• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 1(75)/2012

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  05.07.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 10 minut

  Strona 1 z 5

  Gwarancja – zabezpieczenie praw, czy pułapka?


  Umowy na prace antykorozyjne związane z ochroną powłokową zawierane są na ogół w formie umów o dzieło lub umów o roboty budowlane.


  Gwarancja na takie prace jest udzielana w formie odrębnej umowy, stanowiącej załącznik do kontraktu na całość robót, albo jest wpisywana jako część umowy podstawowej zawierającej cały szereg ogólnych zapisów, takich jak:

  - sposób przekazania placu budowy;

  - wymagania bhp;

  - harmonogram robót;

  - terminy i sposoby płatności;

  - kary umowne wynikające z nieprzestrzegania terminów;

  - gwarancja, czasem też wysokość kwot, które może zatrzymać inwestor (zleceniodawca) na poczet ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji.

  Szczególnie przy dużych lub skomplikowanych robotach lepiej jest jak umowa gwarancyjna stanowi odrębny dokument, a jej zapisy nie mieszają się z dużą ilością nie związanych

  z gwarancją informacji.

  1121lata_001.jpg

  Tab. 1. Zalecenia dotyczące powierzchni referencyjnych wg normy PN-EN ISO 12944-7.


  Od strony prawnej

  Strona prawna umów oraz gwarancji wynika z Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z 18 maja 1964 nr 16, poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami), a w szczególności z Księgi III (Zobowiązania), z następujących tytułów i działów:

  - Tytuł XI „Sprzedaż”, działy:

  - II Rękojmia za wady (art. 556-576)

  - III Gwarancja jakości (art. 577-582)

  - Tytuł XV „Umowa o dzieło” (art. 627-646)

  - Tytuł XVI „Umowa o roboty budowlane” (art. 647-658)


  Trzeba pamiętać, że gwarancja jakości to ogół dodatkowych uprawnień, których zbywca rzeczy lub usługodawca udziela nabywcy. Sprowadzają się one zazwyczaj do zobowiązania, że można korzystać z rzeczy bez zakłóceń pod rygorem żądania przez jej nabywcę przywrócenia rzeczy do należytego stanu na koszt sprzedawcy rzeczy lub usługi. Oznacza to, że nabywca ma prawo żądać naprawy lub wymiany przedmiotu umowy, a w szczególnych wypadkach może odstąpić od umowy i żądać zwrotu poniesionych kosztów. Jeśli zbywca udziela nabywcy gwarancji nie podając konkretnych jej warunków, mają domyślnie zastosowanie przepisy o gwarancji wynikające z działu „Gwarancja jakości” Kodeksu cywilnego.


  Z gwarancją wiążą się jeszcze dwa, często mylone z nią pojęcia:

  Rękojmia to zabezpieczenie nabywcy rzeczy lub usługi przed wadami fizycznymi i prawnymi. Nawet brak jakiegokolwiek zobowiązania w formie pisemnej bądź ustnej nie może zwolnić sprzedawcy z rękojmi. Nie zwalnia z niej nawet brak wiedzy o wadzie zastosowanych materiałów, czyli że wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego nie może być zwolniony z rękojmi w przypadku ujawnienia się wady zastosowanych farb, ma jednak w takim przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi od dostawcy farb, pod warunkiem, że go o takiej wadzie powiadomi niezwłocznie po jej wystąpieniu. W przypadku farb musi być to wada samego produktu, a nie wada spowodowana jego niewłaściwym zastosowaniem i/lub przechowywaniem poza magazynem dostawcy. Rękojmia chroni nabywcę przed wadami ukrytymi, a szczególnie w przypadku, jeżeli przed nabywcą celowo zatajono te wady. Oto przykład. Duża firma zajmująca się dystrybucją farb kupiła okazyjnie, od producenta, farby z zaledwie miesięcznym terminem przydatności do użycia, co prawda producent zapewniał, że farby na pewno jeszcze przez co najmniej rok będą nadawały się do użycia, ale na piśmie tego stwierdzić nie chciał. Dystrybutor już po upływie terminu przydatności zakolorował farby i sprzedał je jako pełnowartościowy wyrób. Po około roku okazało się, że powłoki z tych farb zaczęły pękać. Nie wiadomo do końca, czy rzeczywistą przyczyną tej wady było przekroczenie terminu przydatności, jednak wykrycie przez wykonawcę matactwa dystrybutora spowodowało, że musiał on ponieść wszelkie koszty związane z naprawą.

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ masters 1 ponad rok temu A jeśli chodzi o umowę kupna-sprzedaży auta, to co powinna zawierać? Jakie dane? Czy to wystarczy - https://motocontroler.com/umow... Coś ponadto jest istotne? Zależy mi na tym, aby to było dopracowane i zawierało wszystkie istotne zapisy.
   oceń komentarz zgłoś do moderacji