• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 1(69)/2011

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.01.2011, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego


  W związku z opublikowaniem w dniu 31 maja 2010 roku rozporządzenia WE nr 453/2010, zmieniającego załącznik II do rozporządzenia WE nr 1907/2006 (REACH), producenci substancji i mieszanin chemicznych zobowiązani są z dniem 1 grudnia 2010 r. do dokonania znaczących zmian w kartach charakterystyki.


  Podstawowym celem rozporządzenia WE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) jest dostosowanie załącznika II rozporządzenia REACH, dotyczącego wymagań w sprawie sporządzania kart charakterystyki, do kryteriów klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP). Ma to spowodować, że elementy oznakowania i klasyfikacji oraz dokumentacja bezpieczeństwa będą ze sobą współdziałały oraz będą się wzajemnie uzupełniać. Terminy wejścia w życie poszczególnych wymagań dotyczących kart charakterystyki są spójne z terminami obowiązującymi w przepisach dotyczących klasyfikacji wg systemu CLP. Warto również wspomnieć, iż od czasu przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do struktur Unii Europejskiej, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązują bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich.

  Ze względu na różne terminy wejścia w życie rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) w odniesieniu do substancji (1 grudnia 2010 r.) i mieszanin (1 czerwca 2015 r.), w rozporządzeniu nr 453/2010 zmieniającym załącznik II do rozporządzenia REACH uwzględniono te dwa terminy poprzez odpowiednie terminy wejścia w życie załączników do tego rozporządzenia, których treść zastępuje treść dotychczasowego załącznika II.

  959zwkc_001.jpg

  Producenci substancji i mieszanin chemicznych zobowiązani są do dokonania znaczących zmian w kartach charakterystyki.


  I tak, od 1 grudnia 2010 r. załącznik II do rozporządzenia REACH przyjmie treść załącznika I do rozporządzenia 453/2010. Oznacza to, iż przy sporządzaniu nowej karty charakterystyki dla substancji uwzględnione muszą być przepisy dotyczące klasyfikacji i oznakowania zawarte w rozporządzeniu CLP. W przypadku natomiast sporządzania nowej karty charakterystyki dla mieszaniny zmieniony załącznik II (do REACH) pozostawia przepisy dotyczące klasyfikacji i oznakowania zawarte w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE jako nadal obowiązujące.


  Od 1 czerwca 2015 r. obowiązywać będzie treść załącznika II do rozporządzenia REACH zgodna z załącznikiem II do rozporządzenia WE nr 453/2010. Wtedy, zarówno dla substancji, jak i dla mieszanin, obowiązywać będą przy sporządzaniu karty charakterystyki przepisy dotyczące klasyfikacji i oznakowania zgodne z rozporządzeniem CLP. Warto zauważyć, iż oprócz uwzględnienia zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji i oznakowania, zmieniony jest również format karty charakterystyki tak dla substancji, jak i dla mieszanin. Dla uniknięcia konieczności zastosowania już od 1 grudnia 2010 roku nowego formatu karty także dla mieszanin, które nie zostały zaklasyfikowane i oznakowane według nowych przepisów (zgodnie z rozporządzeniem CLP nowa klasyfikacja mieszanin obowiązuje od 1 czerwca 2015 r.), wprowadzono możliwość stosowania dotychczas sporządzonych kart charakterystyki do 1 grudnia 2012 r. pod warunkiem, że mieszanina była dostarczona przynajmniej raz przed 1 grudnia 2010 r. (art. 2, ust. 7 rozporządzenia 453/2010).

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...