• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 1(63)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.01.2010, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Ocena oddziaływania na środowisko jako element procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej


  Procedura ubiegania się o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 jest procesem złożonym, wymagającym skompletowania pokaźnego pakietu niezbędnych załączników.


  Jednym z najistotniejszych elementów dokumentacji aplikacyjnej jest właściwie przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko, której najistotniejsze zagadnienia przedstawione zostały poniżej. Procedura, o której mowa powyżej, została uregulowana w tzw. wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, które zostały wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 35 ust. 3 pkt 5b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wytyczne wskazane powyżej mają zastosowanie do przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po dniu 15 listopada 2008 r. Natomiast wytyczne ministra rozwoju regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych mają nadal zastosowanie dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r. Zgodnie z dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne tzw. dyrektywa OOŚ, wyróżnione zostały dwa typy przedsięwzięć, a mianowicie:

  - przedsięwzięcia wymienione w aneksie I dyrektywy OOŚ, dla których przeprowadzenie postępowania OOŚ jest obligatoryjne. Są to tzw. przedsięwzięcia z grupy I,

  - przedsięwzięcia wymienione w aneksie II dyrektywy OOŚ, dla których przeprowadzenie postępowania OOŚ może być wymagane. Są to tzw. przedsięwzięcia z grupy II.


  W przypadku przedsięwzięć z grupy II mamy do czynienia z tzw. screeningiem (określany także czasami jako: rozpoznanie, selekcja, kwalifikacja), którego celem jest rozstrzygnięcie, w ramach etapu wstępnego, czy przedsięwzięcie z grupy II powinno zostać poddane OOŚ.

  W przypadku, gdy projekt o charakterze infrastrukturalnym nie został wymieniony w aneksie I oraz II dyrektywy OOŚ i nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000, do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć:

  - opinię właściwego organu o braku konieczności przeprowadzenia postępowania OOŚ wraz z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia procedury OOŚ zawierającym informacje o przedsięwzięciu;

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...