• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(86)/2013

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Sprawozdawczość za 2013 rok w zakresie ochrony środowiska


  W pierwszej kolejności omówię sprawozdawczość związaną z gospodarką odpadami. Obecnie wydawane pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie obejmują jednocześnie odpadów nieinstalacyjnych wytwarzanych w danym miejscu. Jednak brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie oznacza zwolnienia z pozostałych obowiązków dotyczących posiadaczy odpadów, w tym i wytwórców odpadów. Jednym z obowiązków jest prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów.


  Wzory formularzy ewidencji odpadów obowiązujące od 1.01.2011 r. są nadal aktualne. Przypomnę, że określa je rozporządzenie ministra środowiska z 8.12.2010 r. [Dz. U. nr 249, poz. 1673]. W związku z powyższym, zgodnie z art. 75 i art. 76 ustawy o odpadach:

  a) wytwórca odpadów prowadzący ewidencję odpadów

  b) prowadzący działalność polegającą na zbieraniu odpadów lub przetwarzaniu odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych)

  c) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów

  mają obowiązek, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, sporządzić roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami i przesłać je do właściwego marszałka województwa.

  Obecnie za rok 2013 ww. sprawozdanie należy sporządzić, tak jak w poprzednim roku, na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu ministra środowiska z 8.12.2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach [Dz.U. nr 249 z 2010 r., poz. 1674].

  Docelowo ww. sprawozdania wprowadzane będą do "Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" (tzw. BDO) poprzez wypełnienie odpowiedniego elektronicznego formularza za pośrednictwem indywidualnego konta. BDO zostanie utworzona najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach, tj. od 23 stycznia 2013 roku. Fakt utworzenia BDO, w tym rejestru, ogłosi minister do spraw środowiska w formie komunikatu w "Monitorze Polskim".

  Zgodnie z art. 237 ustawy o odpadach z 14.12.2012 r. [Dz.U. z 2013, poz. 21], podmioty zobowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań sporządzają je i składają za lata 2012-2014 stosując przepisy dotychczasowe. Należy przy tym pamiętać, że ten kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje tych sprawozdań lub przekazuje je nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...