• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(98)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2015, ~ Administrator   

  Strona 2 z 4

  1) prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalających na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,

  2) eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrz­wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.


  Audyt zewnętrzny jest wymagany w celu sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w dokumentach: DPR, DPO, EDPR i EDPO oraz dokumentach celnych i fakturach wystawionych w roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.

  W opublikowanej 23 października 2015 r. nowej ustawie z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Dz.U., poz. 1688] w art. 108 zawarte zostały zmiany dotyczące ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [Dz.U. z 2013 r., poz. 21]. Bardzo istotną zmianą jest dodanie po art. 41 art. 41a, z którego wynika, że:

  1) zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska; przepisu tego nie stosuje się, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia;

  2) z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwy organ (ten, który wydaje pozwolenie);

  3) po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska;

  4) w przypadku postanowienia, w którym zawarto negatywną opinię o spełnieniu ww. wymagań, właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów;

  5) właściwy organ może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska również przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany w przypadku istotnej zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 1
   ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...