• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(98)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4
  Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje ustawa z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [Dz.U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.]. Chciałabym przypomnieć obowiązek dotyczący wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach.

  Gospodarka odpadami opakowaniowymi oraz spalanie węgla kamiennego  Otóż, na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Przepisy wynikające z art. 18 stosuje się także do wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych.

  Wyjaśniam, że zgodnie z ww. ustawą środki niebezpieczne to:

  a) substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N lub

  b) substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008 r., str. 1, z późn. zm.) w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1 B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 lub

  c) środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne lub niebezpieczne dla środowiska wodnego z przypisanym symbolem N na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 na podstawie przepisów ww. rozporządzenia PE i Rady (WE).


  Tak więc gospodarka odpadami opakowaniowymi powinna już być uporządkowana. A jak jest w rzeczywistości, dowiemy się w przyszłym roku po analizie raportów za 2015 r. składanych do urzędów marszałkowskich.

  Od 1 stycznia 2016 r. zaczynają obowiązywać przepisy wynikające z art. 46 - 51 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które dotyczą obowiązku przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Audyt zewnętrzny mają obowiązek przeprowadzić przedsiębiorcy:

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...