• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(68)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2010, ~ Administrator   

  Strona 1 z 2

  Kilka ostatnich zmian w przepisach

  Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że termin wprowadzenia zmian w opłatach za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza polegających między innymi na składaniu sprawozdań raz w roku, do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy, oraz wnoszenie opłaty za pierwsze półrocze w wysokości 50% rocznej opłaty uiszczonej za rok poprzedni a za drugie półrocze w wysokości różnicy pomiędzy obliczoną opłatą roczną a kwotą wpłaconą za pierwsze półrocze, został przesunięty na rok 2013.


  Otóż w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 130, poz. 1070 i nr 215, poz. 1664), w zatwierdzonej już przez Sejm w dniu 29.10.2010 r. nowelizacji, art. 60a-62 otrzymują brzmienie:

  „Art. 60a. 1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 285-288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

  2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2013 r. wnosi się w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za pierwsze i drugie półrocze 2012 r.

  Art. 61. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 56 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 286 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 56, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2013 r.

  Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 56 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”.

  937sp01.jpg


  Obecnie ww. ustawa została przekazana marszałkowi senatu i prezydentowi. Stąd, jak należy przypuszczać, do 31.12.2012 roku będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady. Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z 4.10.2010 r. [M.P. nr 74, poz. 945]. Przedsiębiorcom, którzy mają zamiar inwestować czyli realizować określone przedsięwzięcia i w związku z tym najczęściej będą musieli uzyskać decyzję środowiskową zwracam uwagę na zmienione rozporządzenie dotyczące kwalifikacji przedsięwzięć. Otóż z dniem 15 listopada weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. nr 213, poz. 1397]. Przypomnę, że jest to rozporządzenie wydane na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.]. Pamiętajmy również o konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew czy krzewów jeżeli kolidują z planowanym przedsięwzięciem. W tym wypadku bardzo istotne będzie nowe obwieszczenie Ministra Środowiska z 15.10.2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 [M.P. nr 76, poz. 954]. Przykłady w tabeli poniżej. Dodam, że za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do obwieszczenia stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej do drzew wymienionych w tym załączniku. Natomiast opłata za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 231,28 zł. Jak wynika z ww. tabeli opłaty za niektóre rodzaje drzew mogą być bardzo wysokie. Ww. obwieszczenie precyzuje również stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni w wysokości:

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...