• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(96)/2015

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 3 z 3

  Zwroty w zakresie zapobiegania to: P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280.

  Zwroty w zakresie przechowywania to: P403 + P235, co oznacza: Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać w chłodnym miejscu, w pomieszczeniu wentylowanym.


  Przy przechowywaniu substancji ciekłych utleniających (opisanych ww. rozporządzeniu w zał. nr I punkt 2.13) należy:

  - przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni - Palenie wzbronione - P210,

  - trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych - P220,

  - zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi (dokładnie z jakimi określa producent/dostawca) - P221,

  - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy - P280,

  - nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.


  Przy przechowywaniu nadtlenków (typ A, B, C i D oraz E i F (opisane w rozporządzeniu w punkcie 2.15 ) w zakresie zapobiegania podano następujące zwroty: P210, P220, P234, P280, a w zakresie przechowywania: P411+P235, czyli Przechowywać w temp. nieprzekraczającej ?°C (wartość określa producent/dostawca). Przechowywać w chłodnym miejscu.

  P410 - chronić przed światłem słonecznym.

  P420 - Przechowywać z dala od innych materiałów.

  W przypadku gazów pod ciśnieniem stosowane zwroty P w zakresie przechowywania to:

  P410 + P403 - Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

  W przypadku aerozoli w zakresie przechowywania zwroty P to:

  P410 + P412, co oznacza, że należy: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

  Ww. zwroty znajdują się w kartach charakterystyki. Bardzo ważne jest, aby podczas stosowania substancji lub mieszanin zapewnić odpowiednie warunki stosowania zgodne z podanymi rodzajami zagrożenia, jak i środkami ostrożności. W ten sposób zapewnimy wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Czy zawsze tak jest? Na to pytanie odpowiecie Państwo po dokładnej analizie stosowanych substancji i mieszanin.


  Poniżej podaję wybrane nowe przepisy:

  - ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015, poz. 478);

  - ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015, poz. 774);

  - nowe rozporządzenie ministra środowiska z 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015, poz. 796) obowiązujące od 27 czerwca 2015 r.; z chwilą obowiązywania nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie ministra środowiska z 21.03. 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. nr 49, poz. 356).


  Aurora Niesiołowska

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...