• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(96)/2015

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 2 z 3

  Dodam, że obecnie pozwolenie zintegrowane jest wydawane na czas nieoznaczony lub na wniosek prowadzącego instalację może być wydane na czas oznaczony.

  Drugą ważną datą związaną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. jest 1 czerwca 2015 r. Otóż od tego dnia, zgodnie z artykułem 62 tytuły II, III i IV ww. rozporządzenia mają zastosowanie nie tylko do substancji (co obowiązywało od 1.12.2010 r.), ale również do mieszanin. Oznacza to, że aktualnie GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) obowiązuje także dla mieszanin. Rozporządzenie to wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Dla przypomnienia podam, że w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów zharmonizowano kryteria ich klasyfikacji oraz przepisy dotyczące oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie wprowadzono właśnie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008 r.) oraz rozporządzenie komisji (WE) nr 790/2009 z 10.08.2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie PE i R (WE) nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, a także rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z 10.07.2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie nr 1272/2008.

  Wymienione ww. rozporządzeniu zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty P wskazujące środki ostrożności, według GHS, obowiązywały dla czystych substancji już od 1.12.2010 r., a dla mieszanin obowiązują od 1.06.2015 r. Jak większość zapewne wie, zwroty H zastąpiły zwroty R, a zwroty P zastąpiły zwroty S.

  Środki ostrożności określone (dla zapobiegania, reagowania, przechowywania, usuwania), w zależności od rodzaju i kategorii zagrożenia, w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008, są podstawowymi środkami ochronnymi. Ważne jest, aby je stosować. Poniżej podaję kilka przykładów.

  Dla substancji ciekłych łatwopalnych, w zależności od kategorii (1, 2, 3) środki ostrożności podaje tabela 2.6.2 ww. rozporządzenia.

  Ww. rozporządzeniu zdefiniowano substancję ciekłą łatwopalną jako ciecz o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60°C.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...