• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(67)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.09.2010, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Strona 1 z 2

  Instrumenty ochronne konsumenta i mobilizujące producenta

  Ochronę interesów klienta w operacjach: sprzedaży i usługowych stanowią dwa czynniki – rękojmia i gwarancja jakości, wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny – księga trzecia, tytuł XI, Sprzedaż art. 556-582 oraz 638.


  Rękojmia to możliwość dochodzenia przez klienta roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych o cechach:

  - jest to odpowiedzialność obligatoryjna wynikająca z mocy prawa, tj. ustawy jw. i dająca uprawnienia do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany lub usunięcia wad

  - odpowiedzialnym jest sprzedawca, przy czym o sposobie załatwienia roszczeń (reklamacji) decyduje konsument

  - sposób załatwiania reklamacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r., w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.


  Wady uzasadniające i warunkujące przyjęcie reklamacji to:

  - zmniejszające wartość, np. obniżające jakość

  - zmniejszające użyteczność

  - brak oferowanych wcześniej właściwości

  - wynikające z niekompletności


  Warunkiem poniesienia odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest fakt wystąpienia min. jednej z powyższych wad, o których konsument w momencie nabywania nie wiedział i powiadomienie o ich stwierdzeniu w ciągu dwóch miesięcy od ich wykrycia.


  Gwarancja to możliwość dochodzenia roszczeń charakteryzująca się tym, że:

  - jest to zobowiązanie dobrowolne, nieobowiązkowe gwaranta, wydane w formie pisemnego dokumentu, do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany przedmiotu transakcji na niewadliwy

  - odpowiedzialność ponosi i decyzje podejmuje gwarant – najczęściej producent

  - szczegółowy sposób załatwiania reklamacji i zakres uprawnień określa dokument w postaci karty gwarancyjnej.


  Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, według ustawy, wygasają po upływie roku licząc od dnia wydania.

  Termin obowiązywania gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej i zależy od gwaranta (jeżeli nie jest określony to wynosi 1 rok). Nie jest możliwe ogólne stwierdzenie, która forma dochodzenia roszczeń jest korzystniejsza. Niemniej korzystanie z gwarancji nie eliminuje uprawnień kupującego, a wynikających z rękojmi. Z uprawnień tych można korzystać jednocześnie ale w stosunku do różnych wad.


  Gwarancja jako świadczenie dodatkowe w warunkach gospodarki rynkowej może być dla klienta czynnikiem motywującym do określonego zakupu, a w stosunku do konkurencji elementem decydującym w przetargach. Aby gwarancja, w tym okres jej obowiązywania, były realne musi posiadać swoje podstawy. Podstawy te producent tworzy poprzez swoją celową działalność we wszystkich fazach procesu wytwórczego. Gwarancję jakości uwierzytelniają więc:

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...