• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(73)/2011

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2011, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 2 z 3

  4/ dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, tym prawne, zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.


  Produkty uboczne nie mogą być magazynowane łącznie odpadami ani miejscu przeznaczonym do magazynowania odpadów. Aby przedmiot lub substancja zostały uznane za produkt uboczny, ich wytwórca musi przedłożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce ich wytwarzania zgłoszenie, które powinno zawierać:

  - imię nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

  - NIP REGON;

  - miejsce wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;

  - wskazanie rodzaju masy przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania jako produkt uboczny;

  - opis procesu produkcyjnego, którym powstaje przedmiot lub substancja procesu, którym zostaną one wykorzystane.


  Należy również dołączyć do zgłoszenia dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków. Jako dowód może posłużyć umowa potwierdzająca wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów. Mogą to być oczywiście wyniki badań potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji. Ostatecznie uznanie za produkt uboczny następuje, jeżeli marszałek województwa terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia nie wyrazi sprzeciwu drodze decyzji. Na podstawie ustawy odpadach minister środowiska może określić szczegółowe wymagania uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, tym recyklingowi, spełniają łącznie warunki podane rozdziale 5 projektowanej zmiany ustawy odpadach. związku powyższym, minister środowiska określi odpowiednim rozporządzeniu rodzaje odpadów, które uznaje się za przedmiot lub substancję niebędące odpadami zachowaniem odpowiednich warunków. Na wstępie rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 31.03.2011 r., które stosuje się od 9.10.2011 r. czytamy, że „sprawozdania wspólnego centrum badawczego Komisji Europejskiej pokazały, że istnieje rynek popyt na złom żelaza, stali aluminium jako materiał wsadowy stosowany do produkcji metali hutach, odlewniach, rafinatorach aluminium zakładach przetapiania aluminium. związku tym, złom żelaza, stali aluminium powinien być wystarczająco czysty zgodny odpowiednimi normami lub specyfikacjami dotyczącymi złomu, których wymaga przemysł metalurgiczny”. związku powyższym, ww. rozporządzenie zawiera kryteria określające, kiedy złom żelaza, stali aluminium przestaje być odpadem. Między innymi całkowita ilość materiałów obcych, takich jak: ziemia, szkło, materiały izolacyjne, guma, drewno czy tworzywa sztuczne, nie może być większa niż 2% masy. Poza tym złom musi być wolny od widocznego oleju, smarów, emulsji oleistych. Nie może również zawierać nadmiernej ilości tlenków żelaza. Ponadto, musi spełniać wiele innych kryteriów podanych załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, które zapewnią wysoki poziom ochrony środowiska. Jednym ważnych dokumentów jest oświadczenie zgodności kryteriami zniesienia statusu odpadu, sporządzane dla każdej przesyłki złomu przez producenta lub importera. Wzór tego oświadczenia został określony załączniku nr III do ww. rozporządzenia.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 5(73)/2011

  Reklama
  C1 - Farby dekoracyjne