• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(80)/2012

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2012, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3

  Przygotujmy się na zmiany w gospodarce odpadami


  Do tego, że przepisy w dziedzinie ochrony środowiska stale się zmieniają, większość z nas zdążyła się już przyzwyczaić. Transpozycja unijnych dyrektyw do polskiego prawa wciąż trwa. Jednym z przykładów jest ramowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre przepisy. Dyrektywa ta jest podstawowym aktem prawa UE w gospodarce odpadami.


  Na podstawie art. 40 dyrektywy powinna ona być przetransponowana do prawa polskiego do dnia 12 grudnia 2010 roku. W związku z tym, że termin ten nie został dotrzymany, Komisja Europejska, w czerwcu 2011 roku, przesłała Polsce wezwanie do zakończenia wymaganej transpozycji a 26 kwietnia 2012 roku sprawę przeciwko Polsce skierowała do Trybunału Sprawiedliwości. Polsce grozi więc wysoka kara finansowa (67 314 euro dziennie według opinii na temat rządowego projektu ustawy o odpadach - druk sejmowy nr 456 z 24.07.2012 r.). Istnieje szansa na uniknięcie kary pod warunkiem, że dyrektywa zostanie transponowana do prawa polskiego przed datą wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości. W przeciwnym razie kara będzie liczona od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia transpozycji. Teoretycznie zmiana ustawy o odpadach jest sprawą niezwykle pilną.


  W związku z powyższym, projekt rządowy nowej ustawy o odpadach wpłynął do Sejmu 29 maja 2012 roku. Pierwsze czytanie odbyło się 26 czerwca w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obecnie, po drugim czytaniu, na 26. posiedzeniu Sejmu w dniu 15.11.2012 r. projekt ww. ustawy został rozpatrzony i ponownie trafił do komisji w związku ze zgłoszonymi poprawkami. Komisja w sprawozdaniu wnioskuje o przyjęcie wszystkich poprawek.


  Nowa regulacja ma zastąpić obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, uwzględniając zawarte w niej przepisy. Proponowane w projekcie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania. Projekt ustawy, tak jak dyrektywa ramowa, przyjmuje następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:

  - zapobieganie powstawaniu odpadów,

  - przygotowanie do ponownego użycia,

  - recykling,

  - inne metody odzysku, np. odzysk energii,

  - unieszkodliwianie.


  Postępowanie zgodnie z ww. hierarchią powinno zapewnić najlepsze dla środowiska rozwiązania. Projekt reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców oraz pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej. Do projektu wprowadzono nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz przetwarzanie. Zgodnie z projektem ustawy o odpadach, jako przetwarzanie rozumie się przez to proces odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Natomiast pośrednikiem w obrocie odpadami jest każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie. Mimo iż większość obowiązujących obecnie przepisów dotychczasowej ustawy o odpadach zostanie włączona do projektowanej ustawy, to ilość zmian i rozszerzenie zakresu ustawy jest na tyle istotna, że warto już teraz zainteresować się ustawą w nowym kształcie i zapoznać się z nowymi definicjami.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...