• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 1(87)/2014

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.01.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3

  Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie raportu do krajowej bazy za 2013 rok


  Na wstępie przypomnę parę różnic w rozliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska w stosunku do poprzednich lat.


  Otóż zmiana systemu rozliczenia opłat z półrocznego na roczny nastąpiła na podstawie art. 9 ustawy z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce [Dz. U. z 2012 r., poz. 1342]. W związku z tym pierwszy raz przedsiębiorcy będą obliczać opłatę za korzystanie ze środowiska w systemie rocznym. Opłatę oraz ewidencję zawierającą informacje i dane, na podstawie których ustalona zostanie wysokość opłaty za 2013 rok należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca 2014 roku. Nie ma już obowiązku składania drugiego egzemplarza ww. ewidencji do WIOŚ.


  Nadal aktualnie obowiązującym wzorem wykazu do opłat za korzystanie ze środowiska jest druk opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18.06.2009 r. w sprawie wzoru wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat [Dz. U. nr 97 z 2009 r., poz. 816].

  Obowiązujące stawki opłat za rok 2013 ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z 10.09.2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 [M. P. poz. 766]. Na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z obowiązku wnoszenia opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska: za wprowadzanie gazów lub pyłów, za pobór wód, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za składowanie odpadów, zwolnione są podmioty, dla których roczna ich wysokość począwszy od 2013 roku - wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego - nie przekracza kwoty 800 zł (na terenie danego województwa). Jednak należy pamiętać, że w przypadku zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty składanie wykazu - ewidencji jest obowiązkowe. W procesie powlekania drewna podczas stosowania podkładów, lakierów, rozpuszczalników i utwardzaczy następuje emisja substancji, dla których ustalone są w Polsce wartości odniesienia na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. (Dz. U. nr 16, poz. 87). Są to głównie substancje wymienione w tabeli nr 1.


  1439nie_zapomnij_001.jpg

  Tabela nr 1.


  1439nie_zapomnij_001.jpg

  Tabela nr 2.


  Te substancje należy uwzględnić w obliczeniach opłat, stosując stawki odpowiednie dla: ketonów i ich pochodnych (aceton, metyloetyloketon, metyloizobutyloketon), benzenu, węglowodorów aromatycznych (etylobenzen, ksylen, toluen i inne węglowodory aromatyczne), kwasów organicznych, ich związków i pochodnych (octan butylu, octan etylu), węglowodorów alifatycznych. Pozostałe emitowane substancje, takie jak: octan 1-metoksy-2-propylu [MPA; ester 2-metoksypropylu kwasu octowego] - (CAS 108-65-6), 2-butoksyetanol [butyloglikol] - (CAS 111-76-2), octan izobutylu - (CAS 110-19-0), alkohol izopropylowy - (CAS 67-63-0), alkohol etylowy (CAS 64-17-5), dla których nie zostały określone ww. rozporządzeniu wartości odniesienia również podlegają opłacie. Należy zatem bardzo dokładnie przeanalizować rodzaj i ilość emitowanych substancji. Pamiętajmy, że nie zawsze będą one wymienione w decyzji - pozwoleniu na wprowadzanie pyłów lub gazów.

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik