• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(66)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2010, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 2

  Emisje gazów cieplarnianych oraz innych substancji i nowe rozporządzenia ministra środowiska


  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOB i ZE), na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji [Dz. U. nr 130, poz. 1070], uruchomił bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Możliwość dokonania rejestracji w krajowej bazie KOB i ZE udostępnił na stronie internetowej www.krajowabaza.kobize.pl.


  W ramach ww. krajowego systemu są gromadzone, przetwarzane, szacowane, prognozowane, bilansowane i zestawiane informacje o emisjach. System ten obejmuje informacje o:

  1. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;

  2. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;

  3. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;

  4. wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;

  5. planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;

  6. aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;

  7. prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

  891041.jpg


  Skąd krajowy ośrodek ma czerpać ww. informacje? Otóż, na podstawie art. 7 ww. ustawy to podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wymienione powyżej w punktach od 1-5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu jest prowadzący instalację. Przypomnę, że instalacją jest, na podstawie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.1]:

  a) stacjonarne urządzenie techniczne,

  b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot, położonych na terenie jednego zakładu,

  c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.


  Wielkości emisji ustala się na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji. Podane dane w raporcie powinny być bardzo precyzyjne, gdyż krajowy ośrodek, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, przeprowadza analizę zawartych w raportach informacji wprowadzonych przez podmioty korzystające ze środowiska do krajowej bazy za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku, gdy z informacji zawartych w raportach dotyczących instalacji, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynika, że wielkość emisji którejkolwiek z substancji różni się od podanej w poprzednim roku o więcej niż 10% i nie wynika to ze zmniejszenia produkcji w takiej samej proporcji, krajowy ośrodek przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku raporty dotyczące tych instalacji w celu dokonania oceny informacji w nich zawartych. Kierując się potrzebą ujednolicenia i kompletności informacji przekazywanych na potrzeby krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji minister środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza obejmującego wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Prowadzący instalacje eksploatowane na podstawie ważnego pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 221 ust. 1a prawa ochrony środowiska, mają obowiązek przekazania organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacji obejmującej wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...