• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(97)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3
  Tym razem zacznę artykuł od ostrzeżenia, które może przydać się osobom odpowiedzialnym za nadzór nad eksploatacją urządzeń służących ochronie środowiska. Otóż zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, nie tylko obiekty budowlane, takie jak: budynki, budowle i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, czy instalacje gazowe i przewody kominowe, powinny być w czasie użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, ale również instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska (np. filtry do redukcji emisji pyłów lub LZO).

  Obowiązek oceny stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska i przepisy dotyczące awarii przemysłowych  Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. O kontroli budynków, czy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych większość właścicieli oczywiście pamięta, ale inaczej jest z instalacjami i urządzeniami służącymi ochronie środowiska. Najczęściej o konieczności przeprowadzania takich kontroli dowiadują się właściciele instalacji podczas wizyty inspektorów z WIOŚ. Jeszcze gorzej może być, gdy przyczyną pożaru staje się filtr, który nie był poddawany wymaganej ocenie stanu technicznego i nie prowadzono dla tej instalacji dokumentacji eksploatacyjnej. O konieczności przeprowadzania ww. kontroli stanu technicznego należy pamiętać, tym bardziej, że:

  - eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym instalacją lub urządzeniem jest na podstawie tytułu prawnego inny podmiot (art. 138 ustawy p.o.ś),

  - podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w szczególności przez:

  a) odpowiednią organizację pracy;

  b) powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

  c) zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie;

  d) podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, a także podejmowania właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości (art. 140 ustawy p.o.ś.),

  - eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych, a eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.


  Tak więc tylko właściwy nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń zapewni dotrzymanie wielu warunków prawidłowej eksploatacji zgodnej z przepisami prawa.

  Nieustająco trwają nadal zmiany przepisów związane z wdrażaniem dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. W ustawie z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [Dz.U., poz. 1434] wdrożona została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę rady 96/82/WE [Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 1). W przepisach ogólnych w dziale VII ustawy p.o.ś. zatytułowanym Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji zapisano dodatkowo, że kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska minister środowiska określi w drodze rozporządzenia:

  Tagi: p.o.ś.,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...