• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator   

  Strona 5 z 6


  1/3 Ocena zagrożenia wybuchem

  Zgodnie z obowiązującymi wymogami opracowanie oceny zagrożenia wybuchem, (OZW) wymagane jest najpóźniej na etapie poprzedzającym eksploatację pomieszczeń i stref obiektu, gdzie wystąpić może zagrożenie wybuchem. Obowiązek jego posiadania i aktualizacji spoczywa na użytkowniku takich pomieszczeń. Ze względu na wymaganą szeroką wiedzę techniczną i znajomość aspektów technologicznych przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów prawa i procedur postępowania, OZW opracować należy na etapie projektu technologicznego obiektu. W takim układzie organizacji prac projektowych wszyscy projektanci branżowi i rzeczoznawcy opiniujący każde opracowanie w projekcie budowlanym otrzymują jasne i precyzyjne klasyfikacje pomieszczeń i stref obiektu poparte dowodami merytorycznymi w opisie i dowodami obliczeniowymi. Przygotowanie OZW na tym etapie wyklucza pojawienie się błędów projektowych w dalszych pracach projektowych i wykonawczych oraz zarzutów nieprawidłowego wykonania prac budowlano-instalacyjnych, na etapie odbioru i dopuszczenia do użytkowania budynku razem z lakiernią.


  1/4 Pozostałe dokumenty

  W skład pozostałych dokumentów i procedur postępowania przedprojektowego wchodzą:

  a. uzyskanie warunków zasilania dla nowego lub istniejącego obiektu z nową jego funkcją od gestorów sieci (woda na cele bytowe, woda na cele ppoż., kanalizacja, zasilanie elektryczne, gaz ziemny)

  b. zlecenie opracowania miejscowemu biuru geodezyjnemu mapy do celów projektowych dla obiektu wymagającego pozwolenia na budowę lub pozyskanie z urzędu gminy/miasta mapy zasadniczej, gdy organizowana lakiernia realizowana jest w trybie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

  c. badanie geologiczne terenu pod projektowanym budynkiem w przypadku budowy nowego lub rozbudowy istniejącego budynku

  d. oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane


  ETAP 2 - projekt budowlany


  Projekt budowlany to dokumentacja obiektu zgodna w swej treści z wymaganiami formalnymi przepisów ustawy Prawo Budowlane i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Projekt taki opracowany zostać może wyłącznie przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. W przypadku realizacji procedury uproszczonej opartej o zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, opracowanie to zawierać powinno wszystkie dokumenty i projekty zawarte w pakiecie przedprojektowym oraz projekt budowlany architektoniczny. W razie konieczności opracowania projektu do wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę, dokumentacja zawierać powinna wszystkie elementy pakietu przedprojektowego, projekt architektury, projekty branżowe każdej instalacji medialnej, projekt terenu zewnętrznego z układem drogowym oraz projekty przyłączy zewnętrznych instalacji zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów sieci. Przy realizacji obu wersji projektu budowlanego jego rozwiązania techniczne muszą być zgodne z wydanymi przez urzędy warunkami realizacji inwestycji w zakresie uwarunkowań środowiskowych (d.o.ś.u.) oraz w zakresie technicznym i lokalizacyjnym (miejscowy plan zagospodarowania terenu z załączoną interpretacją zapisów planu dotyczącą konkretnie wskazanej i opisanej inwestycji lub wydanych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Dokumentacja projektowa drugiego etapu w obu wersjach postępowania budowlanego zaopiniowana zostać powinna przez rzeczoznawców ds. BHP i ppoż. W przypadku konieczności skosztorysowania planowanej inwestycji, ogłoszenia przetargu na jej realizację lub powierzenia jej realizacji inwestorowi zastępczemu projekt budowlany rozszerzyć należy o projekt wykonawczy wskazujący sposób realizacji szczególnych rozwiązań, dobór materiałów i wyposażenia obiektu (bez wyposażenia technologicznego lakierni, które określa projekt technologiczny działu). Celem opracowania uproszczonego lub pełnego projektu budowlanego jest złożenie wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu albo jego części, alternatywnie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę obiektu. Niezwłocznie po zakończeniu prac nad projektem budowlanym i skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów składany jest odpowiedni wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i jego uprawomocnieniu lub braku formalnego protestu urzędu do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, rozpocząć można prace budowlane, remontowe i instalacyjne. Pamiętać jednak należy, że zakres wymaganych prac budowlanych w ramach tego samego przedsięwzięcia nie może być dzielony na odrębne projekty cząstkowe i kilka pozwoleń na budowę. W przypadku procedury zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu nie wolno występować z odrębnym wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania i zamiaru wykonania prac remontowych/budowlanych lub instalacyjnych. Wniosek o zmianę sposobu użytkowania i zamiaru wykonania prac budowlanych musi zostać połączony w jeden. Zapisy obowiązujących przepisów prawa wykluczają w ten sposób przykładową możliwość wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę dla samej instalacji gazu ziemnego i zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu dla pozostałych elementów przedsięwzięcia.

  Tagi: Projekter, ppoż.,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 4

  • 4
   ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ olo 1 ponad rok temu bardo rzeczowe i kompletne postawienie sprawy
   oceń komentarz zgłoś do moderacji