• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 14 minut

  Strona 1 z 6
  Wymogi formalnoprawne dla lakierni ciekłej określone są w odrębnych od siebie ustawach i rozporządzeniach. Postępowanie prowadzące do zgodnego z prawem użytkowania tego działu obiektu wymaga przeprowadzenia procedur budowlanych w odpowiedniej kolejności w oparciu o konkretne podstawy prawne, kończąc je prawomocnymi decyzjami, zgłoszeniami lub pozwoleniami.

  Procedury formalnoprawne w organizacji i projektowaniu lakierni ciekłej  W zależności od rodzaju i zakresu przedsięwzięcia związanego z organizacją lakierni, wybrać należy określony tryb postępowania, odpowiednią podstawę prawną i odpowiedni tryb proceduralny. Niestety, szerokie uprawnienia posiadane przez urzędy i urzędników wydających wymagane decyzje i pozwolenia w trybie przyjętego przez inwestora postępowania, zmienić mogą wybrany tryb realizacji formalności jedną decyzją lub odmową jej wydania. Oznacza to, że wybranie trybu realizacji lakierni w istniejącym budynku, przez procedurę zgłoszenia "Zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części" określoną w § 71.1 ustawy Prawo Budowlane, może przez decyzję urzędnika zostać zmienione na wymóg uzyskania pozwolenia na budowę już w trakcie zaawansowanych prac nad dokumentacją, zmieniając koszt prac projektowych i termin ich zakończenia. Podobnie w aspekcie koniecznej do przeprowadzenia w przypadku lakierni ciekłej procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tryb jej uzyskania w oparciu o łatwiejsze i prostsze postępowanie w ramach karty informacyjnej przedsięwzięcia, na wniosek sanepidu, RDOŚ, urzędu gminy lub urzędu miasta, może zostać zakończone odmownie decyzją o konieczności opracowania i złożenia raportu o oddziaływaniu obiektu na środowisko. Rozpoczyna to procedurę znacznie bardziej złożoną i określoną w innych przepisach niż wymogi dla karty informacyjnej. Zmiana trybu i procedury postępowania nie zmienia w tym przypadku celu dla jakiego jest prowadzona, ponieważ nadal dotyczy uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (d.o.ś.u.). Konieczność opracowania raportu o.o.ś. (ocena oddziaływania na środowisko) zmienia koszty opracowania, które w tym zakresie wykonać może jedynie akredytowany przez ministerstwo specjalista ds. ochrony środowiska, posiadający ważną licencję na oprogramowanie do wykonania obliczeń w części tzw. operatu powietrza. Zmienia się także czas trwania tego postępowania, ponieważ poprzedni wniosek o wydanie d.o.ś.u. zostaje odrzucony, a czas jaki upłynął nad jego procedowaniem, utracony. Nowy wniosek i nowy raport to początek biegu nowego terminu nad rozpatrzeniem wniosku inwestora o wydanie d.o.ś.u. Jednocześnie jednostronna decyzja urzędu o konieczności przejścia w tryb procedury oceny oddziaływania obiektu na środowisko i wykonie raportu powoduje natychmiast konieczność uzyskania dla planowanego przedsięwzięcia pozwolenia na budowę, niezależnie od faktycznego zakresu planowanych prac budowlanych i instalacyjnych, nawet w przypadku, gdyby takie prace nie były przewidywane. Wydanie przez urząd decyzji o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania obiektu na środowisko (tj. opracowania raportu o oddziaływaniu obiektu na środowisko), zgodnie z §29 rozdziałem 4 znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane, wymaga automatycznie wystąpienia o pozwolenie na budowę dla planowanego przedsięwzięcia.Zakres prac i wielkość lakierni czy obiektu, jej technologia i przepustowość nie mają tu żadnego znaczenia. W praktyce oznacza to, że nawet dla małej lakierni organizowanej w istniejącym obiekcie może być wymagane opracowanie pełnego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zmienia to całkowicie tryb postępowania, zakres opracowań, termin ich przygotowania, koszty, a nawet specjalistów, projektantów czy doradców, z którymi do tej pory koordynator projektu lub inwestor prowadził współpracę. Niektóre aspekty indywidualnych uwarunkowań lokalizacyjnych czy technicznych obiektu natychmiast wskazują zakres wymaganych działań formalnoprawnych. W takim przypadku określenie przez projektanta kosztów prac i terminów ich realizacji jest znacznie celniejsze. Niestety, w przypadku d.o.ś.u. nie można opracować i złożyć raportu, gdy charakterystyka inwestycji wskazuje jako właściwe postępowanie opracowanie i złożenie karty informacyjnej. Posiadane przez projektanta doświadczenie może w tym przypadku tylko przygotować inwestora na spodziewany bieg wydarzeń, ale nie pozwala na skrócenie terminu tych procedur i opracowanie właściwego opracowania. W zakresie terminów należy tu także pamiętać, że wydanie przez urząd postanowienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji o szersze informacje, parametry techniczne, dokumenty, zaświadczenia, czy szczegóły planowanego rozwiązania technicznego, wstrzymuje bieg ustawowych terminów zakończenia postępowania. W praktyce przedsięwzięcia o identycznym zakresie realizowane w różnych lokalizacjach mogą otrzymać wymagane decyzje w skrajnie odległych od siebie terminach i ani inwestor, ani zespół projektowy nie ma na to wpływu.

  Tagi: Projekter, ppoż.,

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ olo 1 ponad rok temu bardo rzeczowe i kompletne postawienie sprawy
   oceń komentarz zgłoś do moderacji