• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(54)/2008

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2008, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 3

  Wymagania bezpieczeństwa dla lakierni proszkowych pod względem ochrony pożarowo-wybuchowej oraz zagrożeń dla zdrowia

  Elektrostatyczne powlekanie proszkowe powiązane jest z pracą z palnymi i wybuchowymi mieszaninami proszek - powietrze. Należy więc zidentyfikować istniejące zagrożenia i uwzględnić je już na etapie projektowania urządzenia.

  Do istotnych niebezpieczeństw należy zagrożenie pożarowe wewnątrz kabiny, zagrożenie pożarowe w otwartych filtrach oraz zagrożenie wybuchem w separatorach (cyklon + filtr) spowodowane występowaniem palnych cząstek proszku, które są zasysane z kabiny przez przewody rurowe. Przykład: Podczas czyszczenia elementów filtra zachodzi ryzyko, iż wskutek palnych cząsteczek proszku dojdzie do zapalenia unoszącego się proszku. Mogłoby to spowodować pęknięcie filtra i stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i urządzenia. Norma PN-EN 12981, EN-50177 określa wymagania bezpieczeństwa dla kabin malarskich do nanoszenia proszkowych organicznych wyrobów lakierowych. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej normy europejskiej są zobowiązane krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

  Proszkowa kabina malarska

  To zestaw połączonych części składowych, takich jak: wentylacja wymuszona przez jeden lub więcej wentylatorów, układ filtracji powietrza i układ odzyskowy farby proszkowej, układ recyklingu farby proszkowej, urządzenie pomiarowe i kontrolne, wykrywanie ognia i blokada, układ zabezpieczenia przed eksplozją – połączonych razem w ciągu lub w częściowo albo w całkowicie zamkniętą konstrukcję do sterowanego procesu nanoszenia natryskowego, organicznych proszkowych wyrobów lakierowych.

  Zagrożenia pożarem i wybuchem

  Zagrożenia takie mogą wystąpić, gdy pyły farby proszkowej (wytwarzane przez urządzenie do natryskiwania lub turbulencje osadów lub innych środków) zapalą się. Pożar i wybuch są możliwe, gdy efektywne źródła zapłonu są obecne i gdy stężenie farby proszkowej w powietrzu przekracza dolną granicę wybuchowości (LEL).

  Przykładami źródeł zapłonu są:

  - wyładowania elektrostatyczne;

  - iskry elektryczne;

  - gorące powierzchnie;

  - iskry wytwarzane przez źródła mechanicznie wzbudzone;

  - źródła energii cieplnej stosowane podczas konserwacji;

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...