• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 2(52)/2008

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.03.2008, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Moje obowiązki w świetle rozporządzenia REACH – część II

  Przed producentami, importerami oraz wyłącznymi przedstawicielami stoi najważniejsze zadanie związane z wprowadzeniem rozporządzenia REACH1), jest nim proces rejestracji substancji. Ma on dwa różne charaktery. Pierwszy – jednoetapowy związany z rozpoczęciem produkcji lub importu substancji nowej, niewprowadzonej wcześniej na rynek UE. Drugi - dwuetapowy przeznaczony dla większości podmiotów istniejących na rynku, wprowadzających do obrotu substancje „wprowadzane”.

  Rejestracja substancji nowych, niewprowadzonych

  na rynek

  Po 1 czerwca 2008 r. muszą Państwo dokonać rejestracji substancji zanim rozpoczną Państwo jej produkcję lub import na terytorium Unii Europejskiej. Aby dokonać rejestracji substancji, muszą Państwo przedłożyć zapytanie do Agencji dotyczące produkowanej substancji, a następnie przygotować i przedłożyć dokumentację rejestracyjną – dossier rejestracyjne. Dokumentacja rejestracyjna, to komplet informacji dot. konkretnej substancji, przesłany drogą elektroniczną przez rejestrującego.

  Składa się z dwóch głównych elementów:

  • Dokumentacji technicznej, wymaganej zawsze wobec wszystkich substancji objętych rejestracją,

  • Raportu bezpieczeństwa chemicznego, wymaganego, jeżeli rejestrujący produkuje lub importuje substancję w ilości co najmniej 10 ton rocznie (art. 14 rozporządzenia REACH).

  Przed 1 czerwca 2008 r. muszą Państwo notyfikować swoją substancję władzom krajowym, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG2), przed rozpoczęciem produkcji lub importu.

  Rejestracja substancji „wprowadzonych”

  Substancja „wprowadzona” oznacza substancję, która spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  a) jest zamieszczona w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - EINECS),

  b) przynajmniej raz w ciągu 15 lat poprzedzających wejście w życie rozporządzenia REACH została wyprodukowana na terytorium Wspólnoty lub krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 1995 r. lub w dniu 1 maja 2004 r., lecz nie została wprowadzona do obrotu przez producenta lub importera, pod warunkiem, że producent lub importer dysponuje pisemnym dowodem potwierdzającym ten fakt,

  c) była wprowadzona do obrotu na terytorium Wspólnoty lub w krajach przystępujących do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. oraz pomiędzy dniem 18 września 1981 r. a dniem 31 października 1993 r. włącznie, była także wprowadzona do obrotu przez producenta lub importera i była uznana za zgłoszoną zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 67/548/EWG, lecz nie spełnia definicji polimeru zawartej w niniejszym rozporządzeniu dyrektywie 67/548/EWG, pod warunkiem, że producent lub importer dysponuje pisemnym dowodem potwierdzającym ten fakt.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...