• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 3(53)/2008

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.05.2008, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 2

  Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych UE

  Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie zarówno na etapie pozyskiwania wspomnianych środków unijnych, jak również podczas procesu wdrażania projektu i jego rzeczowo-finansowego rozliczenia.

  Pod pojęciem wydatku kwalifikowanego należy rozumieć wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach danego programu operacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach tegoż programu, który kwalifikuje się do refundacji lub prefinansowania ze środków przeznaczonych na realizację danego programu w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Ocena kwalifikowalności wydatku na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu oraz podczas samej jego realizacji obejmuje ocenę zgodności z umową o dofinansowanie projektu (weryfikowany jest termin poniesienia wydatku oraz zgodność z kategoriami wydatków ujętymi we wniosku) oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.

  Wydatek zostaje uznany za kwalifikowany w przypadku, gdy jest:

  - poniesiony w związku z wdrażaniem projektu realizowanego w ramach danego programu operacyjnego

  - niezbędny do realizacji projektu

  - racjonalny

  - rzetelnie udokumentowany

  Szczególne znaczenie dla oceny kwalikowalności ponoszonych wydatków ma termin ich poniesienia:

  - co do zasady w bieżącej perspektywie finansowej kwalifikowalność kosztów wyznacza okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2015 r.,

  - okres kwalifikowalności kosztów ponoszonych w związku z realizacją projektu jest określony w umowie o jego dofinansowanie,

  - określona w umowie grantowej data zakończenia projektu pod względem finansowym (tj. data dokonania ostatniej płatności w ramach projektu) – wszelkie koszty poniesione po tej dacie są niekwalifikowane i obciążają budżet beneficjenta,

  - w przypadku projektów objętych pomocą publiczną ramy czasowe kwalifikowalności wydatków określa program pomocowy.

  Realizując projekt finansowany ze środków wspólnotowych należy pamiętać, iż wydatki ponoszone w związku z jego realizacją muszą być w sposób przejrzysty udokumentowane. Wydatki pieniężne dokumentowane są w formie zapłaconych faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami ich zapłaty, np. wyciągami bankowymi, potwierdzeniami przelewów, raportami kasowymi beneficjenta. Z kolei w przypadku wkładu niepieniężnego należy wskazać, iż jest on dokumentowany za pomocą wewnętrznego dokumentu księgowego, na podstawie którego beneficjent dokonał księgowania kosztów w projekcie. Jeśli wkład podlegał wycenie przez niezależnego rzeczoznawcę, dokumentem jest wycena lub operat szacunkowy w przypadku nieruchomości zgodnie z art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 31 sierpnia 1997 r. Ubiegając się o dofinansowanie projektu, należy pamiętać o zakazie tzw. podwójnego finansowania, które oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków wspólnotowych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...