• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 5(61)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.09.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4

  Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

  W perspektywie finansowej 2007-2013 zasadniczym dokumentem, który reguluje zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności są opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tzw. krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

  Dokument ten zawiera wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków dla funduszy unijnych w myśl Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Zasady zawarte w dokumencie odnoszą się do wydatków ponoszonych przez beneficjenta zarówno w ramach współfinansowania krajowego, jak również ze środków wspólnotowych, w ramach realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych lub z Funduszu Spójności. Jednym z kluczowych zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych jest okres kwalifikowania wydatków – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowane. Początek okresu kwalifikowalności wydatków w latach 2007-2013 wyznacza data otrzymania przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego lub data 1 stycznia 2007 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. W przypadku projektów rozpoczętych przed datą 1 stycznia 2007 r. lub datą otrzymania przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego, do kosztów kwalifikowanych zaliczamy wydatki faktycznie poniesione po tej dacie. Wydatki, które beneficjenci ponieśli wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowanego.

  W przypadku, gdy dofinansowanie projektu stanowi tzw. pomoc publiczną, okres kwalifikowalności wydatków wyznacza data następująca po dniu złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu. Koniec okresu kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia z Komisją Europejską stanowi data 31 grudnia 2015 r. Datę końcową kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów określa Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym, uwzględniając czas potrzebny na dokonanie zamknięcia pomocy w ramach programu i końcowe rozliczenie z Komisją Europejską. Wytyczne, o których mowa powyżej mają charakter horyzontalny. Oznacza to, iż realizując projekt w oparciu o środki unijne, należy bezwzględnie przestrzegać terminu zakończenia projektu pod względem finansowym, który jest określony w umowie o dofinansowanie projektu!!! Zakończenie projektu pod względem finansowym oznacza, iż wszystkie płatności realizowane w ramach projektu muszą zostać zapłacone najpóźniej w dacie określonej w umowie o dofinansowanie projektu jako data zakończenia projektu pod względem finansowym. Oprócz okresu poniesienia wydatku, dla oceny kwalifikowalności istotne znaczenie ma również zgodność poniesienia danego wydatku z obowiązującymi instrukcjami dla programu operacyjnego, w ramach którego projekt aplikuje o uzyskanie dofinansowania. Oceny zgodności wydatków ujętych w budżecie projektu (należy pamiętać, iż tylko wydatki ujęte w budżecie projektu są wydatkami kwalifikowanymi!!!) dokonuje się zarówno na etapie procedury konkursowej, jak również w trakcie wnioskowania o dokonanie płatności. Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie projektu badają czy wydatki ujęte w budżecie projektu są niezbędne do jego realizacji i zgodne z enumeratywnym katalogiem wydatków kwalifikowalnych opracowanym dla danego programu operacyjnego. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi do refundacji w trakcie realizacji projektu będą kwalifikować się do współfinansowania. Na etapie wnioskowania o dokonanie płatności może się bowiem okazać, iż dany wydatek nie został poniesiony we właściwym okresie, nie był udokumentowany odpowiednimi dokumentami księgowymi lub został poniesiony z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...