• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 2(58)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.03.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Klasyfikacja i oznakowanie – wiadomości ogólne – część 2

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane dalej rozporządzeniem GHS) weszło w życie 20 dnia po opublikowaniu, tzn. 20 stycznia 2009 r.

  Z dniem wejścia w życie rozporządzenia stracił moc załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG (dyrektywa dotycząca klasyfikacji substancji), obowiązuje natomiast tabela 3.2 załącznika VI do rozporządzenia GHS. Powoduje to obowiązek klasyfikowania substancji na podstawie nowego załącznika, ale system klasyfikacji pozostaje bez zmian.

  Aby odpowiednio przygotować się do nowego systemu klasyfikacji i oznakowania, należy dogłębnie poznać rozporządzenie, zaczynając od definicji zapisanych w art. 2, a następnie przeanalizować zasady „K&O” (klasyfikacja i oznakowanie).

  Najważniejsze definicje wpływające na system GHS to:

  - Klasa zagrożenia – oznacza charakter zagrożenia wynikający z właściwości fizycznych, zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska.

  - Kategoria zagrożenia – oznacza podział kryteriów w każdej klasie zagrożeń określających stopień zagrożenia.

  - Piktogram określający rodzaj zagrożenia - oznacza układ graficzny zawierający znak i inne elementy graficzne, takie jak: obwódka, wzór lub kolor tła, których zadaniem jest przekazanie konkretnych informacji o danym zagrożeniu.

  - Hasło ostrzegawcze oznacza wyraz wskazujący na odpowiedni stopień zagrożenia, w celu ostrzeżenia czytającego o potencjalnym zagrożeniu; wyróżnia się następujące dwa poziomy:

  a. niebezpieczeństwo oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące na bardziej poważne kategorie zagrożeń,

  b. uwaga oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące na kategorie zagrożeń niższego stopnia.

  - Zwrot określający zagrożenie oznacza zwrot przypisany klasie i kategorii zagrożenia opisujący rodzaj zagrożeń wywoływanych przez substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie, w tym, w odpowiednich przypadkach, stopień zagrożenia.

  - Zwrot określający środki ostrożności oznacza zwrot opisujący zalecane środki służące zmniejszeniu lub zapobieganiu szkodliwym skutkom, które wynikają z narażenia na substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie podczas jej stosowania lub unieszkodliwiania.

  - Wartość graniczna oznacza wartość progową dowolnego zaklasyfikowanego zanieczyszczenia, dodatku lub pojedynczego składnika substancji lub mieszaniny, powyżej której są one brane pod uwagę w celu określenia, czy dana substancja lub mieszanina jest odpowiednio klasyfikowana.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...