• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 3(59)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.05.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Strona 1 z 2

  Klasyfikacja i oznakowanie – zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka – część 3

  Omawiając klasyfikacje substancji pod względem zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, należy rozważyć zagrożenie wynikające z właściwości fizykochemicznych oraz ogólnych zagrożeń dla zdrowia.

  Zagrożenia fizykochemiczne

  System GHS rozszerza ilość klas zagrożenia pod względem właściwości fizykochemicznych. W nowym systemie opisano zagrożenia w podobny sposób, jak to jest w systemie ADR1. Podzielono zagrożenia na:

  - Substancje/mieszaniny wybuchowe, materiały wybuchowe niestabilne oraz sześć podklas (podklasa 1.1 do podklasy 1.6)

  - Palne gazy (kategoria 1, kategoria 2)

  - Palne ciecze (kategoria 1, kategoria 2, kategoria 3)

  - Palne aerozole (kategoria 1, kategoria 2)

  - Palne ciała stałe (kategoria 1, kategoria 2)

  - Utleniające gazy (kategoria 1)

  - Utleniające ciecze (kategoria 1, kategoria 2, kategoria 3)

  - Utleniające ciała stałe (kategoria 1, kategoria 2, kategoria 3)

  - Gazy pod ciśnieniem (gaz sprężony, gaz skroplony, gaz skroplony schłodzony, gaz rozpuszczony)

  - Substancje/mieszaniny samoreaktywne (typy od A do G)

  - Substancje ciekłe piroforyczne (kategoria 1)

  - Substancje stałe piroforyczne

  (kategoria 1)

  - Substancje/mieszaniny, które pod wpływem kontaktu z wodą uwalniają palne gazy (kategoria 1, kategoria 2, kategoria 3)

  - Samonagrzewające się substancje/mieszaniny (kategoria 1, kategoria 2)

  - Nadtlenki organiczne (typy od A do G)

  - Zdolność do powodowania korozji metali (kategoria 1)

  Przykładowa klasyfikacja i oznakowanie:

  734toksyczne_1.jpg

  Tab.1 Zagrożenia fizykochemiczne

  734toksyczne_2.jpg

  Tab.2 Zagrożenia fizykochemiczne

  734toksyczne_3.jpg

  Tab. 3 Toksyczność ostra z podziałem na drogi narażenia

  734toksyczne_4.jpg

  Tab. 4 Klasyfikacja i oznakowanie na podstawie toksyczności ostrej.

  System GHS wprowadza kilka zmian dotyczących klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Najważniejsze to zmiana wartości przedziałów toksyczności ostrej opartej na wartościach DL 50 (dla narażenia drogą pokarmową lub po naniesieniu na skórę) i CL 50 (drogą oddechową) lub na podstawie oszacowanej toksyczności ostrej (ATE).

  734toksyczne_5.jpg

  734toksyczne_6.jpg

  Zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka

  System GHS wprowadza kilka zmian dotyczących klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Najważniejsze to zmiana wartości przedziałów toksyczności ostrej opartej na wartościach DL 50 (dla narażenia drogą pokarmową lub po naniesieniu na skórę) i CL 50 (drogą oddechową) lub na podstawie oszacowanej toksyczności ostrej (ATE) – tab. 3. Przykładowa klasyfikacja i oznakowanie na podstawie toksyczności ostrej – tab. 4. Następną znaczącą zmianą jest pojawienie się nowych kategorii dla działania rakotwórczego/mutagennego/szkodliwego działania na rozrodczość. Zamiast 3 kategorii zagrożenia powstały kategorie 1A, 1B oraz 2 oparte na danych z wywiadów epidemiologicznych przeprowadzonych na narażonych osobach oraz z badań na zwierzętach. Nowa klasyfikacja grupuje substancje i mieszaniny jako potencjalnie lub prawdopodobnie działające rakotwórczo/mutagennie/szkodliwie na rozrodczość. Kolejna zmiana to wprowadzenie nowych klas zagrożenia. Nowe klasy to: toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu jednorazowym (kategoria 1, kategoria 2, kategoria 3), toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu powtarzającym się (kategoria 1, kategoria 2) oraz zagrożenie spowodowane aspiracją (kategoria 1).

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...