• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 1(33)/2005

  Aktualności i przegląd rynku

  Budownictwo

  ponad rok temu  01.01.2005, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3

  Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego oraz wyeliminowanie wszelkich ograniczeń w handlu na obszarze tego rynku.

  Jeżeli istnieją stosowne regulacje Wspólnoty ustalające wymagania techniczne dla określonej grupy wyrobów, mają one pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi w tym zakresie. Regulacje krajowe tracą w tym przypadku moc obowiązującą. Usuwanie barier technicznych dla swobodnego przepływu towarów odbywa się poprzez harmonizację przepisów technicznych.

  W odniesieniu do wyrobów stosowanych w budownictwie głównym dokumentem harmonizującym ten obszar jest Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/106/ EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (zwana dalej Dyrektywą).

  Dyrektywa dotycząca bezpośrednio wyrobów budowlanych i ich swobodnego przepływu na obszarze UE, ustala jednocześnie wymagania dla obiektów budowlanych tam wznoszonych, wpływając tym samym na unifikację przepisów techniczno-budowlanych państw członkowskich.

  Wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych


  Zgodnie z Dyrektywą, państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, aby obiekty budowlane na ich terenie były projektowane i wykonane w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i mienia, uwzględniając przy tym, w interesie dobra ogólnego, inne wymagania podstawowe.

  Wymaganiami podstawowymi są: bezpieczeństwo konstrukcji; bezpieczeństwo pożarowe; higiena, zdrowie i środowisko; bezpieczeństwo użytkowania; ochrona przed hałasem; oszczędność energii i izolacja cieplna.

  Tak sformułowane w Dyrektywie wymagania podstawowe stanowią punkt odniesienia do powstawania dokumentów normatywnych, jakimi są zharmonizowane europejskie specyfikacje techniczne. W szczególności dokumentami takimi są:

 • normy projektowania i wykonania konstrukcji budowlanych (tzw. eurokody),

 • normy na wyroby budowlane,

 • normy dotyczące badań i klasyfikacji wyrobów budowlanych,

 • Europejskie Aprobaty Techniczne.

  Dyrektywa Rady 89/106/EWG w polskich przepisach budowlanych


  Po uzyskaniu pełnego członkostwa w UE funkcjonują w Polsce dwa równoległe systemy dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

 • system europejski (oznaczanie wyrobów znakowaniem CE), w pełni zgodny z Dyrektywą,

 • system krajowy (oznaczanie wyrobów znakiem budowlanym), systematycznie doskonalony w kierunku zbliżenia do rozwiązań proceduralnych zawartych w dyrektywie.

  Dla wyrobów, dla których istnieją zharmonizowane normy europejskie, przetransponowane do krajowego systemu lub wytyczne EOTA dla europejskich aprobat technicznych, stosuje się system europejski.

 • Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...