• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(36)/2005

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2005, ~ Administrator,   Czas czytania 14 minut

  Strona 1 z 8

  Przepisy, które aktualnie obowiązują w Polsce dotyczące substancji i preparatów chemicznych (ich stosowania, wprowadzania do obrotu) są jednymi z bardzo ważnych dla przemysłu lakierniczego. Jest to spowodowane tym, iż produkty lakiernicze są typowymi preparatami chemicznymi i w większości przypadków preparatami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne i tym samym są objęte przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263) oraz aktami wykonawczymi do niej. Należy dodać, iż obowiązujące przepisy odnośnie chemikaliów są w pełni zgodne z przepisami unijnymi w tym zakresie.

  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (zwana dalej "ustawą") określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko. Nie dotyczy ona warunków transportu substancji i preparatów chemicznych, w tym również warunków transportu w tranzycie, jeżeli nie są w trakcie tranzytu przetwarzane lub przepakowywane. Zgodnie z art. 1 ust. 3 przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do:

 • substancji chemicznych stanowiących źródła promieniotwórcze, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,

 • substancji chemicznych i ich mieszanin w formie odpadów, z wyjątkiem przepisów art. 25-28,

 • preparatów chemicznych w postaci gotowych produktów przeznaczonych dla końcowego użytkownika

 • przywozu substancji i preparatów chemicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy ich ilość i rodzaj wskazują na przeznaczenie wyłącznie do celów osobistych.

  W rozumieniu ustawy preparatami niebezpiecznymi, jakimi są często produkty z branży lakierniczej, są preparaty, które zostały zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • preparaty o właściwościach wybuchowych,

 • preparaty o właściwościach utleniających,

 • preparaty skrajnie łatwo palne,

 • preparaty wysoce łatwo palne,

 • preparaty łatwo palne,

 • preparaty bardzo toksyczne,

 • preparaty toksyczne,

 • preparaty szkodliwe,

 • preparaty żrące,

 • preparaty drażniące,

 • preparaty uczulające,

 • preparaty rakotwórcze,

 • preparaty mutagenne,

 • preparaty działające szkodliwie na rozrodczość,

 • preparaty niebezpieczne dla środowiska.

  W przypadku preparatów w przemyśle lakierniczym, które zostały zaklasyfikowane do co najmniej jednej z powyższych kategorii osoba wprowadzająca do obrotu tego typu produkty ma obowiązek ustanowić, prowadzić i aktualizować na bieżąco spis posiadanych preparatów niebezpiecznych. Oprócz tego wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej preparatu niebezpiecznego wymaga poinformowania Inspektora ds. Substancji i Preparatów Chemicznych. Poinformowania dokonuje osoba wprowadzająca preparat niebezpieczny do obrotu, najpóźniej w dniu jego wprowadzenia do obrotu, przedstawiając:

 • Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...