• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 1(57)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.01.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 4

  GHS - Global Harmonized System (Globalny System Zharmonizowany) – część 1

  Na całym świecie stosuje się różne systemy klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych. Ta sama substancja może być sklasyfikowana jako „toksyczna” w Stanach Zjednoczonych, „szkodliwa” w krajach Unii Europejskiej, a w Chinach jako „niestwarzająca zagrożenia”. Celem wyeliminowania tych rozbieżności oraz wzmocnienia systemu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, została podjęta decyzja o wdrożeniu Globalnie Zharmonizo-wanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) pod egidą ONZ. System GHS został formalnie przyjęty w 2002 r. przez Radę Gospodarczą i Społeczną Narodów Zjednoczonych (UN ECOSOC) i zrewidowany w 2005 r. i 2007 r.

  System GHS zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia i środowiska, w tym także zagrożeń związanych z właściwościami fizycznymi chemikaliów. Zawiera on również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania i kart charakterystyki. Częścią składową rozporządzenia jest również wykaz substancji wraz ze zharmonizowaną na poziomie Wspólnoty klasyfikacją i oznakowaniem opakowań.

  Wprowadzenie nowego systemu wynikało z trzech głównych powodów, których wyeliminowanie ulepszy handel chemikaliami na całym świecie. Powody te to:

  - Zróżnicowanie kryteriów klasyfikacji i oznakowania w transporcie i handlu.

  - Brak wymagań w zakresie klasyfikacji, oznakowania i kart charakterystyki w niektórych państwach.

  - Globalizacja w handlu chemikaliami.

  Celem GHS jest zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne. Kryteria klasyfikacji zagrożeń zostały zharmonizowane. Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i hasła ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach. GHS pozwoli na zharmonizowanie elementów systemu informowania o zagrożeniach zawartych w różnych istniejących dotychczas systemach. Nowy system dotyczy wszystkich podmiotów wprowadzających substancje i preparaty (w GHS są zwane mieszaniami) chemiczne do obrotu. Będzie obowiązywał bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego. Rozporządzenie wdrażające w państwach Unii Europejskiej (w tym w Polsce) system GHS zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 16 grudnia 2008 roku. Zostało ogłoszone wraz z innymi rozporządzeniami dotyczącymi klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...