• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 1(57)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.01.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  Źródło wsparcia najważniejszych sektorów społeczno-gospodarczych na lata 2007-2013

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 to największy w historii Polski program pomocowy finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Wielkość środków unijnych alokowanych w ramach poszczególnych priorytetów PO IiŚ wynosi niemal 28 mld euro, co stanowi około 42 proc. całości środków polityki spójności.

  Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację programu wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27 913,7 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności – 22 176,4 mln euro (79 proc.) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 737,3 mln euro (21%).

  Program ten jako jedyny ze wszystkich programów operacyjnych na lata 2007–2013, jest finansowany z dwóch funduszy unijnych, o których mowa powyżej i tym samym stanowi wyjątek od zasady „jednofunduszowości” programu operacyjnego. Podział środków Unii Europejskiej dostępnych w ramach PO IiŚ pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

  - środowisko – 4,8 mld euro

  - transport – 19,4 mld euro

  - energetyka – 1,7 mld euro

  - kultura – 490,0 mln euro

  - zdrowie – 350,0 mln euro

  - szkolnictwo wyższe – 500,0 mln euro

  Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (tzw. Instytucjami Pośredniczącymi) są:

  - Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);

  - Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII);

  - Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);

  - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);

  - Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);

  - ­Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII).

  Instytucją Zarządzającą Programem jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.Realizacja programu odbywać się będzie zarówno w trybie pozakonkursowym, jak również konkursowym.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...