• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 1(27)/2004

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.01.2004, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Błędy w normie na wyprawy cienkościenne

  W normie PN-B-10106: 1997 "Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych", podobnie jak w jej poprzedniczce z 1991 roku jest poważny błąd w określaniu oporu dyfuzyjnego względnego dla pary wodnej. A oto co napisano w normie:

  Próbkę wyprawy w ciągu 1 h, dzieląc wynik ważenia przez 24. Z uzyskanych wyników należy obliczyć średnią arytmetyczną po odrzuceniu wyników różniących się o więcej niż 20% od wyniku średniego. a) Opór dyfuzyjny (R) należy obliczyć, w m2hPa/g wg wzoru:

  (3)

  w którym: F - powierzchnia próbki [m2], p - różnica ciśnień pary wodnej po obydwu stronach [Pa], w - średnia ilość pary wodnej przenikającej przez próbkę wyprawy w ciągu 1 h [g/h]. b) Opór dyfuzyjny względny (Sd) wyprawy tj. grubość warstwy powietrza dyfuzyjnie równoważnej należy obliczyć w m wg wzoru:

  w którym: g/m Pa h; R - opór dyfuzyjny powłoki, m2h Pa/g.

  Wykonując w Tomchemie oznaczenia oporu dyfuzyjnego względnego i dokonując jego obliczania ze wzoru podanego w normie zauważyliśmy, że:

 • Wyniki oznaczeń znacznie przekraczały wartość dopuszczoną (2 m);

 • Dwukrotnie stosowaliśmy współczynnik przeliczenia (133): raz przy przeliczaniu stabelaryzowanej prężności pary wodnej i powtórnie we wzorze;

 • Oznaczony przez Tomchem opór dyfuzyjny względny samego tylko słupa powietrza w tulejach badawczych zgodnie z normą dał nam wynik 4,1 m, a rzeczywista wysokość tulei ponad naczynkiem z wodą wynosiła 4,0 cm. Świadczyć to tylko mogło o błędzie w obliczeniach. Według naszej oceny, błąd wynika z wstawienia wartości do wymiaru podobnie, jak wstawia się do wzoru. Prawdopodobnie z tego wzoru korzystano niesłusznie przenosząc liczbę 133 z wymiaru do wzoru.

  Błąd w normie zgłosiliśmy do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. PKN Zespół Budownictwa pismem z dn. 27.02.2002 przesłanym do Tomchemu potwierdził istnienie w normie tego błędu i skorygował według naszych sugestii.

  Przepuszczalność wody przez wyprawy cienkościenne


  Przepuszczalność lub inaczej przenikanie wody ma istotne znaczenie dla powłok i wypraw cienkościennych nakładanych na elewacje budynków. Chodzi o to, aby powłoki lub wyprawy cechowały się stosunkowo niskim oporem dyfuzyjnym dla pary wodnej i stosunkowo niską przepuszczalnością wody (ciekłej). Według normy PN-B-10106: 1997:

  3.4.4.2. Przygotowanie próbek

  Należy wykonać 5 próbek o wymiarach 100 mm x 100 mm x 3 mm. Masę tynkarską należy nałożyć na folię polietylenową. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych przez okres wymagany dla danego rodzaju spoiwa. Po stwardnieniu próbki należy zdjąć z folii i zanurzyć ich brzegi na głębokość 5 mm w mieszaninie parafiny i wosku w proporcji 1:1.

 • Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...