• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(48)/2007

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2007, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Registration of Chemicals - Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów) to przepis unijny, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego stosowania chemikaliów.

  W dniu 30 grudnia 2006 roku, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L, nr 396) zostały opublikowane: Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

  Ukazało się również sprostowanie do wersji polskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007 r. poprawiające błędy w tłumaczeniu.

  441ok.jpg

  Rys. 1 Okresy przejściowe

  Zgodnie z art. 5 rozporządzenia REACH podmioty wytwarzające lub importujące substancje chemiczne, substancje chemiczne w preparatach lub wyrobach w ilościach przekraczających 1 tonę rocznie zobowiązane są zbierać informacje dotyczące właściwości, zastosowania i bezpiecznego zarządzania substancjami. Informacje te winny zostać przedłożone European Chemicals Agency (Europejskiej Agencji Chemikaliów) dla dokonania rejestracji substancji. Od pełnego wdrożenia REACH niezarejestrowane substancje wytwarzane lub importowane w ilościach przekraczających 1 tonę rocznie nie będą już mogły zostać wprowadzone na unijny rynek. System REACH obejmie wszystkie nowe substancje i będzie również stopniowo wprowadzany dla substancji już będących na rynku. Ta stopniowość polega na przeprowadzeniu wstępnej rejestracji umożliwiającej skorzystanie z okresów przejściowych dla rożnego tonażu importowanych lub produkowanych substancji. Przekazywane informacje do rejestracji danej substancji mogą być ocenione przez ekspertów krajów członkowskich i Agencji Chemikaliów celem wykrycia ewentualnego zagrożenia. W takim przypadku konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń na jej stosowanie. Substancje, które stanowią źródło szczególnych obaw ze względu na niebezpieczne właściwości, zawarte w załącznikiem XIV do rozporządzenia REACH, wymagają zezwolenia przed ich zastosowaniem. W ramach REACH bardziej dokładne informacje o sposobach bezpiecznego używania substancji generowane będą przez wytwórcę lub importera, a następnie włączone będą do karty charakterystyki i innych informacji przedstawionych dalszym użytkownikom. Pomoże to dalszym użytkownikom wypełnić ich zobowiązania wynikające z przepisów środowiskowych, zdrowotnych i bezpieczeństwa.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...